Konsultacje na temat regionalnej polityki rewitalizacji

 fot. UMWS fot. UMWS
Zarząd województwa kontynuuje proces uspołecznionej formuły prac nad dokumentami strategicznymi w regionie

Obecnie prowadzone są warsztaty, które towarzyszą opracowaniu dokumentu pn. Regionalna Polityka Rewitalizacji. Spotkanie w Katowicach otworzył Dariusz Starzycki Wicemarszałek Województwa, a jego uczestnikami byli partnerzy z lokalnych samorządów.

Dyskusja toczyła się wokół tematu poszukiwania nowych ścieżek dla procesu rewitalizacji. Uczestnicy wymienili doświadczenia w zakresie dotychczas tworzonych gminnych i lokalnych programów rewitalizacji. Przedstawili jakie bariery stawia ustawa utrudniając lub uniemożliwiając realizowanie niektórych pomysłów rewitalizacyjnych. Istotna również była wymiana doświadczeń związanych z realizacją projektów w partnerstwach.

"Biorąc pod uwagę znaczny obszar województwa, który wymaga rewitalizacji, należy podkreślić, że w sposób szczególny zależy nam na efektywności procesów rewitalizacji" – podkreślił Marszałek; zwrócił uwagę, że dokument nad którym właśnie trwają prace, powinien uwzględniać zróżnicowanie wyzwań rewitalizacyjnych w województwie, tak aby zaproponować narzędzia wsparcia odpowiednio dostosowane do potrzeb zarówno dużych jak i małych miast, a także terenów wiejskich.

Rewitalizacja, to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, tj. powiązane ze sobą przedsięwzięcia społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne czy też środowiskowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki. Działania te powinny być skoncentrowane terytorialnie i być prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez dokumenty w postaci programów rewitalizacji.

Przygotowywany dokument jest jednym z pakietu dokumentów o charakterze sektorowym, które są w trakcie przygotowania przez Zarząd Województwa, a prace nad nim toczą się równolegle z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020+.