Marka Sląskie

Konkurs promocji Województwa Śląskiego

Konkurs promocji Województwa Śląskiego „Marka - Śląskie"

Marka jest kategorią marketingową przyczyniającą się do tworzenia dobrego wizerunku produktu, a co za tym idzie - do wzrostu jego popularności. Marka wywołuje skojarzenia i odczucia, które wpływają na opinię publiczną, zachowania społeczne i postawy konsumenckie. Marka ma także silne znaczenie emocjonalne. W świadomości odbiorców istnieje jako symbol doskonałości, perfekcji i lojalności. Silna i rozpoznawalna marka jest wyznacznikiem reputacji i autorytetu.

Województwo Śląskie jest jednym z najważniejszych regionów w Europie Centralnej. Jest to najsilniejszy region przemysłowy Polski i jedno z najbardziej atrakcyjnych polskich województw, zarówno pod względem inwestycyjnym, naukowym, kulturalnym jak i turystycznym. Wizerunek Województwa Śląskiego wpływa na traktowanie wytworzonych w regionie produktów, przedsiębiorstw i obywateli. I odwrotnie - poprawa jakości śląskich produktów i popularyzacja ich marek wpływają w znacznej mierze na wizerunek województwa.

Większość z najbardziej popularnych śląskich firm zdobyło już w ostatnich latach różnego rodzaju kolekcje statuetek, tytułów, dyplomów i wyróżnień. Lecz to nie liczba statuetek ani werdykt najbardziej nawet renomowanych jurorów, ale decyzja konsumenta decyduje o wyniku finansowym przedsięwzięcia i sukcesie konkretnej marki.

Idea przyznawania statuetki „Marki Śląskie" zrodziła się z chęci wypromowania przedsięwzięć regionu Województwa Śląskiego, a tym samym zwiększenia atrakcyjności oraz znaczenia regionu. W regionie działają firmy, które są wzorem dla całego kraju i zdążyły zbudować uznaną markę. Istnieją również firmy, które konsekwentnie tworzą swój wizerunek, aby w przyszłości stać się taką rozpoznawalne w Polsce i na świecie.

Konkurs „Marki Śląskie" ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Wyróżnienie niewątpliwie przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego i budowania tożsamości regionalnej.

Nagroda „Marka - Śląskie" jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i ma charakter honorowy.

Nagroda ma formę znaku oraz statuetki z napisem informującym, komu przyznaje się nagrodę oraz w jakiej kategorii, jej numer oraz rok nadania.

Tytułem nagrody „Marka - Śląskie" można być uhonorowanym co roku w kategoriach:

 • Gospodarka
 • Nauka
 • Kultura
 • Dziedzictwo kulturowe regionu
 • Sport
 • Turystyka i rekreacja
 • Produkt
 • Usługa
 • Zdrowie
 • Organizacje pozarządowe
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Media

Każdego roku Kapituła konkursu przyznaje dodatkowo nagrodę honorową „Osobowość Roku".

Kandydatów do nagrody „Marka - Śląskie" mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Wnioski składać można do 30 czerwca każdego roku.

Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego. Zgodnie z zapisami Regulaminu składa się ona z 5 członków stałych oraz 6 powoływanych kadencyjnie. Członków stałych Kapituły - reprezentujących Marszałka Województwa Śląskiego, Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, TVP Katowice, Radio Katowice i Dziennik Zachodni - powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.

Członkowie kapituły dokonują oceny punktowej każdego wniosku zgłoszonego do poszczególnych kategorii (według jednolitego arkusza oceny), a ocena ostateczna wniosku jest średnią arytmetyczną liczoną z indywidualnych ocen. Na podstawie oceny punktowej kapituła ustala listę nominowanych do nagrody.

Spośród nominowanych wybiera się zwycięzcę oraz wyróżnionych w każdej kategorii. Mają oni prawo używać w swoich materiałach reklamowych i firmowych tytuł „Zwycięzca Nagrody „Marka - Śląskie" Marszałka Województwa Śląskiego w roku ..... w kategorii......" lub „Wyróżniony Nagrodą „Marka - Śląskie" Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii ..... za rok ........".

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach. Organizatorzy projektu będą dążyć, aby wyróżnienie to stało się symbolem jakości nie tylko w świecie biznesu, ale także kultury, polityki, nauki czy sportu. Innymi słowy - uhonorowany będzie mógł zostać każdy, kto swoją działalnością i postępowaniem buduje pozytywny wizerunek regionu oraz przyczynia się do budowania tożsamości regionalnej.

Rolę koordynatora działań związanych z przyznawaniem wyróżnienia pełni Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach.