Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” - wyniki 2022

Radni Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 20 lipca 2022 r. podjęli uchwałę nr VI/45/8/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku.

W ramach Konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 196 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na kwotę 6 577 195,61 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach Konkursu została udzielona 103 zadaniom na kwotę 3 989 223,56 zł.

Dotychczas z budżetu Województwa Śląskiego na zadania realizowane w ramach Konkursu „Inicjatywa sołecka” w latach 2018 - 2021 zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 13 703 858,89 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej gminy mogą zrealizować wiele zadań, które będą służyć ich mieszkańcom oraz podniosą atrakcyjność obszarów wiejskich województwa śląskiego. Warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w drodze umów zawartych pomiędzy Województwem Śląskim a gminami.

Załączniki
Lista rankingowa zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w 2022 roku [PDF 404,2kB]