Nieprawidłowości przy realizacji projektu eCareMed

Wątpliwości prawne związane z realizacją projektu eCareMed oraz sytuacja finansowa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu były tematem konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

Władze regionu reprezentował podczas konferencji wicemarszałek Dariusz Starzycki i przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, a szpital pełniąca obowiązki dyrektora placówki, Alicja Cegłowska. 

Dyrektor szpitala poinformowała o wypowiedzeniu umowy związanej z realizacją projektu. 

„Ta umowa ma wiele mankamentów i braków formalno-prawnych. Najważniejsze z nich to zagrożenie powielenia przez eCareMed funkcjonalności platformy ogólnokrajowej oraz brak informacji na temat praw autorskich do kodów źródłowych systemu, co mogłoby narazić województwo na olbrzymie koszty obsługi systemu i ograniczenie możliwości jego rozwoju” – podkreśliła pełniąca obowiązki dyrektora szpitala, Alicja Cegłowska. 

Wicemarszałek Dariusz Starzycki wskazał również na szereg innych wątpliwości związanych z projektem. 

„Występuje wiele poważnych ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia. Przede wszystkim tego typu platformy nie są uregulowane w polskim systemie prawnym, nie jest określone, jakie zadania stoją po stronie województwa, a jakie mają być realizowane przez platformę ogólnokrajową, zachodzi więc ryzyko dublowania wielu rozwiązań. Nie wyznaczono żadnej instytucji, która byłaby odpowiedzialna za utrzymanie trwałości tego rozwiązania i nie wiadomo, jaki podmiot miałby dbać o rozwój platformy. Z dokumentacji wynika, że roczne utrzymanie platformy kosztowałoby ok. 12-15 mln zł i nie ma informacji, na co te pieniądze mają być przeznaczone. Nie jest wreszcie rozstrzygnięte, czy VAT byłby kwalifikowany w tym projekcie, czy nie. To wszystko mogłoby spowodować, że ten projekt przynajmniej w części byłby niefunkcjonalny i mógłby rodzić wątpliwości co do kwalifikowalności poniesionych kosztów” – tłumaczył wicemarszałek Dariusz Starzycki. 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok podkreślał z kolei, że w jego opinii radni zostali niedostatecznie poinformowani o założeniach projektu. 

Przypomnijmy, że Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna to projekt o wartości ponad 99 mln zł, z których 84 mln zł ma pochodzić ze środków unijnych. Podpisanie umowy nastąpiło 18 października 2018 roku. Celem projektu miało być ułatwienie dostępu do usług medycznych, zakładające wprowadzenie rozwiązań z zakresu m.in. telemedycyny oraz elektronicznej dokumentacji medycznej. W realizacji projektu miało uczestniczyć dziewięć szpitali z regionu, a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary miał być jego liderem. 

Zdaniem wicemarszałka Dariusza Starzyckiego konieczna jest istotna zmiana założeń realizacji projektu. 

„Podjęliśmy intensywne działania, by zrealizować nowe założenia projektu, a całe dofinansowanie unijne w wysokości ok. 84 mln zł chcemy przeznaczyć na rozwiązania informatyczne w służbie zdrowia. Chcemy też rozszerzyć ten projekt o kolejne dwa szpitale” – dodaje wicemarszałek Starzycki. 

W drugiej części spotkania przedstawiono również sytuację finansową Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, która wbrew dotychczasowym komunikatom jest daleka od ideału. Szpital jest w znacznie gorszej sytuacji finansowej niż prezentował to poprzedni zarząd i dyrekcja placówki, wprowadzając w błąd obecne władze. 

„Wynik finansowy za 2018 rok jest znacznie gorszy niż zakładano. Plany, zarówno inwestycyjne jak i finansowe, były bardzo optymistyczne, ale nie zostały zrealizowane. Planowano ponad 42 mln zł na inwestycje i ostatecznie przeznaczono na ten cel niespełna 5 mln zł. Podobnie było w przypadku planu remontów, z planowanych wstępnie 35 mln zł, ostatecznie wydatkowano tylko ok. 150 tys. zł. Szpital zamknął rok stratą w wysokości 24 mln zł i znacząco przekroczył pułap amortyzacji. To problem nie tylko szpitala, ale również Województwa Śląskiego, które stoi przed dylematem pokrycia przynajmniej części straty” – wyjaśniał Krzysztof Lehnort, dyrektor ds. ekonomicznych i zarządzania majątkiem szpitala. 

Koszty amortyzacji w placówce wyniosły ok. 18 mln zł, co oznacza, że strata jest o 6 mln zł wyższa od amortyzacji. Co istotne łączna skumulowana strata szpitala na koniec roku 2018 wynosi już 136 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak