Nowa wersja programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

 graf. UMWS graf. UMWS
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 wersja 2.0

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowaną wersję programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 v. 2.0 (FE SL 2021-2027).

Fundusze Europejskie dla Śląskiego Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w wersji 2.0 określa główne obszary i szczegółowe kierunki działań na rzecz rozwoju województwa w nowej perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027.

Zgodnie z najnowszą wersją programu województwo śląskie będzie dystrybuować środki europejskie z 3 funduszy (EFRR, EFS+ i FST) w ramach 8 priorytetów:

 • I. Inteligentne Śląskie (EFRR),
 • II. Ekologiczne Śląskie (EFRR),
 • III. Mobilne Śląskie (EFRR),
 • IV. Lepiej połączone Śląskie (EFRR),
 • V. Społeczne Śląskie (EFS+),
 • VI. Śląskie dla mieszkańca (EFRR),
 • VII. Śląskie bliżej obywateli (EFRR),
 • VIII. Śląskie w transformacji (FST).

Projekt programu FE SL 2021-2027 w wersji 2.0 będzie podstawą do:

 • wystąpienia do Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego o opinię o zgodności projektu programu pn. Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 z Kontraktem Programowym dla Województwa Śląskiego,
 • oficjalnych negocjacji z Komisją Europejską poprzez system SFC2021,
 • przygotowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) zgodnie z wymaganiami ustawowymi i poddania programu wraz z SOOŚ konsultacjom społecznym.

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa oraz aktualnymi ustaleniami w ramach negocjacji Kontraktu Programowego wysokość środków dostępnych w ramach programu wynosi 2 792 340 098 euro, w tym:

 • 2 092 328 592 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • 700 011 506 euro z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Dodatkowo w aktualnej wersji programu FE SL 2021-2027 uwzględniono środki w ramach:

 • Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – ok. 2 066 000 000 euro (alokacja dla Śląskiego wskazana w lutym br. przez resort rozwoju).

Łączna alokacja Funduszy Europejskich dla Śląskiego na lata 2021-2027 wynosi ok. 4 858 340 098 euro.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej w serwisie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego