Nowe filary rozwoju województwa

 Plik Plik

Zielona gospodarka oraz przemysły wschodzące dołączą do listy tzw. inteligentnych specjalizacji. Na nich region będzie opierać swój rozwój.

Radni Województwa Śląskiego zdecydowali o poszerzeniu listy priorytetowych obszarów rozwoju w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego. Zielona gospodarka oraz przemysły wschodzące dołączą do energetyki, medycyny oraz technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. Są to kluczowe obszary wyznaczające rozwój konkurencyjności regionu.

Zielona gospodarka to działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia dla środowiska i niedoboru zasobów. Ma jednocześnie przyczyniać się do poprawy dobrobytu człowieka. Domeny zielonej gospodarki to m.in. gospodarowanie zasobami, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i materiałowa, czyste technologie i czystsza produkcja.

Przemysły wschodzące stanowią nowe lub istniejące sektory gospodarki, które rozwijają się w nowe gałęzie przemysłu, przyszłościowe dla rozwoju regionu. Wśród przemysłów wschodzących należy wymienić: ekoprzemysły, przemysły kreatywne, mobilności, usług mobilnych oraz medycyny spersonalizowanej. Projekty, które będą wpisywać się w listę inteligentnych specjalizacji będą mogły być preferowane w konkursach na pozyskanie wsparcia z funduszy UE.

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 to dokument wyznaczający kierunki innowacyjnego rozwoju regionu. Główne cele RIS koncentrują się wokół dwóch priorytetów:

 • zwiększanie i integracja istniejącego potencjału regionu,
 • kreowanie inteligentnych rynków dla technologii przyszłości.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik Plik Plik

Załączniki
Prezentacja [PDF 453,9kB]