Obradował Komitet Monitorujący RPO WSL

 Zdjęcie Zdjęcie
Pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Kałuży obradował Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, który działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego

Tematy posiedzenia były zdominowane zagadnieniami dotyczącymi kryteriów wyboru projektów.

Każdy wniosek o dofinansowanie podlega ocenie formalnej i merytorycznej, do której przeprowadzenia konieczne są jasne i precyzyjne kryteria, za których przygotowanie odpowiada Instytucja Zarządzająca. Ich treści bardzo wnikliwie przygląda się Komisja Europejska, a zatwierdza je ostatecznie Komitet Monitorujący. Kryteria są publikowane jako istotna informacja dla projektodawców, ponieważ dają im możliwość przygotowania projektu w taki sposób, aby w jak najwyższym stopniu odpowiadał na zadane kryteria, a tym samym zwiększał szanse na otrzymanie dofinansowania. Dzisiaj Komitet przyjął zmodyfikowane kryteria wyboru dla projektów z obszaru innowacji w MŚP, rozwoju cyfrowych usług publicznych oraz projektów związanych z kształtowaniem rynku pracy.

Podczas posiedzenia uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania RPO WSL, z którego wynika, że obecne zaangażowanie środków w nabory projektów osiągnęło już pułap 100%, natomiast projekty wybrane do dofinansowania angażują prawie 80% dostępnych środków. Ponad 4,5 mld zł zostało przekazane na konta beneficjentów w związku z realizacją projektów, to stanowi 30 % budżetu Programu. O sprawności działania administracji województwa świadczy fakt, że wydatki przedstawiane przez beneficjentów są na bieżąco certyfikowane do Komisji Europejskiej, a to oznacza że zostały w pełni sprawdzone pod względem ich kwalifikowalności.

Poziom certyfikacji jest identyczny z poziomem finansowania, a to potwierdza dynamikę wdrażania Programu. Podczas posiedzenia poruszone zostały także tematy związane z obecnością naszego województwa w Platformie regionów górniczych w transformacji. Pan Krzysztof Wójcik, przedstawiciel Komisji Europejskiej przedstawił europejski punkt widzenia dla procesu transformacji. Podkreślił, że Śląskie już w obecnej perspektywie finansowej, w ramach renegocjacji RPO WSL, przekierowało ok. 100 mln euro na działania wpisujące się w proces transformacji. Podkreślił równocześnie, że „europejski zielony ład” ogłoszony wczoraj przez Przewodniczącą Ursulę van der Leyen jako nowa strategia działania Komisji Europejskiej, stanowi punkt wyjścia do nowych możliwości wspierania transformacji regionu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie