Obradował Sejmik województwa

 Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS
Po raz drugi w maju zebrał się Sejmik Województwa Śląskiego nowej, siódmej kadencji

Podczas obrad podjęto m.in. uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024-2035 oraz zmian budżetu i w budżecie na 2024 rok.

Do porządku obrad włączono ponadto dwie uchwały – pierwszą w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej zgłosiła radna Ewa Chmielorz, a jej treść w formie oświadczenia dotyczyła kwestii związanej z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, a w konkretnym omawianym przypadku budowy linii 170 Kolei Dużych Prędkości.

- Naszym zdaniem inwestycja ta nie realizuje celu publicznego, gdyż hipotetyczne korzyści ekonomiczne dla regionu (…) nie są współmierne do strat, jakie niesie ze sobą dotychczasowy sposób prowadzenia tego przedsięwzięcia, Proponowane przebiegi tej linii naruszają ład przestrzenny miast – niszcząc och struktury, doprowadzają do dewastacji środowiska naturalnego i nie biorą pod uwagę zarówno szkód górniczych, jak też cennych, w obecnym czasie zbiorników wód podziemnych – napisano w uzasadnieniu.

Druga z włączonych do porządku uchwał, zgłoszona przez radną Urszulę Koszutską miała formę apelu skierowanego do prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie działań dotyczących podpisania ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym nadającym śląskiemu status języka regionalnego.

Podczas sesji wybrano nowy skład poszczególnych Komisji Sejmiku: Edukacji, Nauki i Kultury (przewodniczącą została Lucyna Ekkert), Polityki i Ochrony Zdrowia (przewodniczącą wybrano Aleksandrę Poloczek), Rolnictwa i Terenów Wiejskich (przewodniczącym został Marek Bieniek), Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego (przewodniczącym wybrano Grzegorza Wolnika), Sportu, Turystyki i Rekreacji (funkcję przewodniczącego powierzono Maciejowi Kolonowi), Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej (nowym przewodniczącym jest Paweł Kobyliński), Środowiska i Gospodarki Wodnej (przewodniczącym został Bronisław Karasek), Statutowo-Regulaminowej (przewodniczącą wybrano Dorotę Tobiszowską), Skarg, Petycji i Wniosków (przewodniczącym został Rafał Ryplewicz). Przewodniczącym Komisji Doraźnej Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego jest od tej pory Jan Chrząszcz. W trakcie majowych obrad powołano także Komisję Doraźną ds. Projektów Rządowych, której przewodniczącą została Ewa Chmielorz.

Spośród radnych delegatami do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej zostali: Rafał Ryplewicz i Bronisław Karasek.
Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Bytom, przeznaczonej na wsparcie dzieci osieroconych w wyniku wypadku, do którego doszło w KWK Bobrek 26 marca.

Przyznano także dofinansowanie i wyrażono zgodę na zawarcie umów o dofinansowanie ze środków PFRON, na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów
Radni podjęli w trakcie obrad uchwałę w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Przyjęto ponadto uchwałę dotyczącą oceny sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2023 roku.

Wiadomo już, że mandat posłanki RP obejmie dotychczasowa radna Sejmiku województwa Katarzyna Stachowicz. W piątek 17 maja komisarz wyborczy poinformował o wygaśnięciu jej mandatu radnej.

- Dziękuję wszystkim radnym i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za lata pracy na rzecz regionu. Jestem przekonana, że obecny zarząd województwa zrobi wszystko, aby rozwijało się ono jeszcze dynamiczniej. Jednocześnie jestem szczęśliwa i zaszczycona faktem, iż mieszkańcy dostrzegli moje zaangażowanie w walkę o poprawę jakości służby zdrowia i ochronę środowiska. Jestem do waszej dyspozycji i gotowości do dalszej współpracy – podkreśliła w swoim wystąpieniu Katarzyna Stachowicz.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS Obrady Sejmiku Województwa Śląskiego. fot. UMWS