Obradował Sejmik

Apel do rządu w sprawie jakości węgla, apel w sprawie finansowania oświaty, opinia o rozszerzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - to jedne z głównych punktów obrad Sejmiku

Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego finansowania oświaty.

"Od 3 lat kwota subwencji oświatowej zmniejszyła się o 17 milionów złotych, a konieczność wzrostu dopłat z budżetu województwa do subwencji oświatowej nigdy nie była aż tak wysoka" - podkreśliła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Wysokie standardy kształcenia, ogólnego i zawodowego, gwarantują młodym ludziom mobilność na rynku edukacyjnym i pracy. Wydaje się, że ten fakt nie powinien budzić wątpliwości. Tymczasem rzeczywistość wydaje się być tego faktu jawnym zaprzeczeniem. Efektem złego finansowania oświaty będzie zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku nauczycieli i samorządów. Przerzucanie ciężarów finansowania edukacji na samorządy jest rozwiązaniem krótkowzrocznym i w dalszej perspektywie grozi polskiej szkole zapaścią” - czytamy w apelu.

Podczas obrad wniesiono także apel Sejmiku do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie rozporządzenia dotyczącego norm jakości paliw. W dokumencie czytamy: "W trosce o zdrowie mieszkańców apelujemy do Premiera RP i Ministra Energii o zmianę parametrów węgli w projekcie rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, by skutecznie wyeliminować z sektora komunalno–bytowego paliwa najniższej jakości. Warunkiem skutecznej walki z niską emisją jest wymiana niesprawnych urządzeń oraz całkowite wycofanie z sektora komunalno-bytowego mułów i flotokoncentratów, miałów o najdrobniejszym uziarnieniu oraz węgla brunatnego. Propozycje ministerstwa nie dają takich gwarancji, o czym świadczą zaproponowane w rozporządzeniu parametry węgli. W tej sytuacji nawet masowa wymiana nieefektywnych urządzeń grzewczych okaże się bezskuteczna i zniweczy podejmowane, także przez obecny rząd, działania w walce ze złą jakością powietrza. Wsparcie finansowe z budżetu samorządu, jak i państwa, okazać się może bezcelowe".

„Dwa lata czekamy na normy jakości paliw. Potrzebne są nam odpowiednie ustawy i rozporządzenia, aby ludzie nie mogli montować pieców pozaklasowych” - argumentował marszałek Wojciech Saługa.

Jednym z punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany obszaru i granic Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o gminy Ornontowice, Orzesze, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Toszek, Tworóg oraz Wielowieś.

"Siedem gmin złożyło akces o przystąpienie do GZM, co pokazuje, że Metropolia dobrze zapisuje się w świadomości samorządowców. Jeszcze rok temu Metropolię tworzyło 41 gmin, dziś kolejnych 7 chce do Metropolii przystąpić. To cieszy" – argumentował marszałek.

"Sejmik Województwa Śląskiego pozytywnie opiniuje przedmiotowy wniosek. W regionalnych dokumentach strategicznych i planistycznych tj. w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "ŚLĄSKIE 2020+" oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ metropolia, wraz ze swoim obszarem funkcjonalnym, rozumiana jest jako główne ogniwo koncentrujące procesy rozwoju gospodarczego i społecznego województwa, a także podnoszące konkurencyjność całego regionu jako jednego z krajowych biegunów rozwoju o znaczeniu europejskim. Jako że gminy Ornontowice i Orzesze należą do określonego w powyższych dokumentach obszaru funkcjonalnego metropolii, opiniuje się przedmiotowy wniosek pozytywnie"- czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Istotnym punktem obrad było także podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”- IV edycja, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020. Projekt skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych, a do rozdysponowania w IV edycji jest suma ponad 3 milionów złotych, co wystarczy dla ponad 600 dzieci. "To jest promocja talentów tych dzieci, które chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu języków nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych, przyrodniczych. Cieszy się to dużym zainteresowaniem"- podkreślała Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka