Obwody łowieckie

Podział województwa śląskiego na obwody łowieckie - projekt

(Projekt)

Uchwała nr ……../ ……../ ……../ ……..
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia ………………… roku

w sprawie:

podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z póżn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 67 z późn. zm.),

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Dokonuje się podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

§ 2.

Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich na mapie wraz z przebiegiem graficznym wyłączeń, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Słowny opis granic stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykaz obwodów łowieckich z wyszczególnieniem ich: numerów, powierzchni całkowitej, powierzchni po uwzględnieniu wyłączeń z podziałem na powiaty i gminy, powierzchni gruntów leśnych z podziałem na gminy oraz zaliczenie obwodów łowieckich do jednej z kategorii, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.


Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich - załącznik nr 1 (cześć 1, obwody nr 1-54) PDF

Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich załącznik nr 1 (cześć 2, obwody nr 55-109) PDF

Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich załącznik nr 1 (cześć 3, obwody nr 110-164) PDF

Graficzny przebieg granic obwodów łowieckich załącznik nr 1 (cześć 4, obwody nr 165-214) PDF

Słowny opis granic - załącznik nr 2 PDF

Rejestr obwodów łowieckich - załącznik nr 3 PDF


Obwieszczenie Marszałka dot. podziału województwa na obwody łowieckie

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 grudnia 2020 r.

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8, pkt. 3, 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)

ogłasza się

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „projektem” oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Projekt będzie dostępny do publicznego wglądu od dnia 18 grudnia 2020 r.

  • w siedzibie Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice, pokój nr 517,od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl w zakładce: Strona główna - > Plan rozwoju - > Obszary wiejskie - > programy, plany - > Obwody łowieckie.

Uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały wraz z przesłanym dowodem na okoliczność potwierdzenia, że wnoszący uwagę jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Uwagi do projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich ul. Ligonia 37, 40-037 Katowice lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), skrytka ePUAP: /UMWSL/skrytka, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w terminie 21 dni od dnia wyłożenia projektu do publicznego wglądu i umieszczenia go na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tj. do 7 stycznia 2021 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Śląskiego. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.