Ochrona środowiska w dyskusji WRDS

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
W gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego z udziałem Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego miały miejsce obrady plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach (WRDS), poprzedzone spotkaniem Prezydium WRDS.

Posiedzenie WRDS poświęcone było zagadnieniom z obszaru ochrony środowiska i obejmowało dwa bloki tematyczne dotyczące zagadnień niskiej emisji w województwie śląskim oraz gospodarki o obiegu zamkniętym surowcami oraz odpadami.

W pierwszej części spotkania koncentrowano się na zagadnieniach związanych ze zjawiskiem niskiej emisji, a także omawiano wynikające z niego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. Przede wszystkim jednak dyskutowano nad systemowymi rozwiązaniami antysmogowymi ograniczającymi to niekorzystne zjawisko oraz rozważano możliwości modyfikacji programu Czyste Powietrze zwiększające jego dostępność i rozszerzające jego zasięg.

Tematem wiodącym drugiej części obrad WRDS była gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), zakładającą efektywne wykorzystanie surowców, w tym poprawę potencjału wytwarzanych odpadów w zakresie możliwości ich recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Przedstawiciele strony pracodawców WRDS prezentowali gospodarkę cyrkularną jako szansę dla długofalowego, stabilnego i zrównoważonego rozwoju hutnictwa w Polsce. Podkreślali zwłaszcza perspektywę odpowiedniego wdrożenia europejskich założeń GOZ do polskiego porządku prawnego, tak aby słuszna idea gospodarki cyrkularnej stymulowała sytuację gospodarczą w regionie i kraju.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach, ze względu na wagę omawianych kwestii uznała za właściwe ich kontynuację na kolejnym posiedzeniu plenarnym Rady w celu wypracowania propozycji odnoszących się zarówno do możliwości modyfikacji programu Czyste Powietrze, jak i propozycji rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym. Ustalono powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli wszystkich stron WRDS, którego zadaniem będzie wypracowanie projektu stanowiska WRDS w Katowicach w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym.

W skład WRDS wchodzą przedstawiciele stron samorządowej, rządowej, pracowników oraz pracodawców. Przewodniczącym WRDS w Katowicach w 2019 r. jest Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik