Partner 2006-2008

PARTNER (lata 2004-2006)

Sieć partnerstwa samorządowego w ramach przygotowania Województwa Śląskiego do absorpcji Funduszy Strukturalnych

 

Projekt PARTNER to baza danych projektów oraz forum wymiany informacji z zakresu Funduszy Strukturalnych w okresie programowania 2004-2006. PARTNER miał służyć dobremu przygotowaniu beneficjentów do efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004-2006.

Propozycje zgłoszone przez samorządy gromadzone były w bazie projektów PARTNER. Na jej podstawie określono priorytety i przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszy Strukturalnych. PARTNER był przedsięwzięciem służącym przygotowaniu samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego, gminnego do efektywnego wykorzystania środków unijnych przekazanych Polsce po przyjęciu do Unii Europejskiej.

Baza projektów PARTNER prowadzona była w formie listy rankingowej z podziałem na dziedziny. W każdej gminie i powiecie wyznaczony został koordynator (osoba lub instytucja) odpowiedzialny za współpracę przy realizacji projektu. Koordynatorzy odpowiedzialni byli m.in. za zbieranie informacji do bazy danych, koordynowanie prac nad projektami oraz stały kontakt z pozostałymi uczestnikami przedsięwzięcia.

Projekt koordynował Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W następnym okresie programowania (lata 2007-2013) uruchomiony został projekt PARTNER II