Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe

Wyniki plonowania

Wyniki plonowania odmian poszczególnych gatunków, wysiewanych w punktach doświadczalnych w województwie śląskim w ramach porejstrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego PDOiR.


Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.

PDO jest wielopodmiotowym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa zarówno w skali kraju, jak i własnego regionu (samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa).

PDO jest unikatowym systemem doświadczalnictwa rolniczego w UE, dzięki któremu wykorzystuje się efekt synergizmu w kontekście organizacyjno-ekonomicznym wynikający ze współpracy pomiędzy istniejącymi w kraju jednostkami badawczo-doświadczalnymi.

PDO jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU. Na podstawie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach PDO tworzone są w poszczególnych województwach „listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa” (LZO).

W ramach PDO powołano Krajowy Zespół Koordynacyjny PDO jako organ opiniodawczy i doradczy dyrektora Centralnego Ośrodka w sprawach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Na terenie każdego województwa funkcjonuje Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (WZ PDO). Zespoły zostały powołane przez partnerów ustawowych, tj. Marszałka Województwa, Prezesa Izby Rolniczej oraz dyrektora Centralnego Ośrodka.

Za bezpośrednią realizację PDO na terenie poszczególnych województw odpowiadają dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian.

Korzyści z realizacji PDO:

  • efektywne wykorzystanie postępu biologicznego w rolnictwie,
  • systematyczny dopływ obiektywnej informacji o wartości użytkowej odmian, zarówno w skali kraju, jak i różnych rejonów kraju, a także o zróżnicowanych warunkach uprawy,
  • ułatwienie rolnikom dokonywania trafnego wyboru do uprawy najwartościowszych odmian z KR i CCA, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe na stronie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach