Profilaktyka i rozwiązywania problemów uzależnień

 graf. ROPS graf. ROPS
Ogłoszono drugą edycję konkursu

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie dwóch zadań konkursowych, w tym:

  • Upowszechnienie programów profilaktyki uzależnień o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w tym programów rekomendowanych.
  • Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii oraz zachowań ryzykownych o naukowych podstawach lub dowiedzionej skuteczności.

W tej edycji konkursu przeznaczono łącznie 90 tys. zł. na dofinansowanie. Przypomnijmy, że w pierwszej edycji konkursu przeznaczono ponad 250 tys. zł. na dofinansowanie 11 zadań w ramach trzech obszarów.

Do udziału w bieżącym konkursie, uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 668), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1492 ze zm.).

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 10 września 2019 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (e-mail: opa@rops-katowice.pl, tel. 32/ 730 68 91, 93).

Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe informacje o konkursie (regulamin, wzory, formularze) na stronie ROPS