Promujemy działania prorodzinne

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy „Gmina przyjazna rodzinie 2018” oraz „Przyjaciel rodziny 2018”

Celem inicjatywy „Gmina przyjazna rodzinie” jest wyróżnienie trzech samorządów województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zaliczyć można do nich np. lokalne programy wsparcia rodzin wielodzietnych, zwiększanie dostępności do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, aktywizację zawodową młodych matek, wprowadzanie rozwiązań infrastrukturalnych dostosowanych do potrzeb rodziców z małymi dziećmi.

„Przyjaciel rodziny 2018” ma na celu wyróżnienie osób zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2018”.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zasady uczestnictwa w konkursie zostały określone w Regulaminie konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów.

Nabór wniosków trwa od dnia ogłoszenia do 31 lipca 2018 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706.

Linki do stron zewnętrznych
Konkurs „Przyjaciel rodziny 2018” (strona ROPS)
Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2018” (strona ROPS)