Przedsiębiorco, inwestuj w badania

 fot. Radosław Kaźmierczak fot. Radosław Kaźmierczak
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych poświęconych najnowszemu konkursowi na prowadzenie prac B+R, teraz także przy udziale uczelni wyższych w ramach wspólnego konsorcjum

Jak zapewnia ŚCP, przedsiębiorcy zyskają nowe możliwości realizacji swoich planów w partnerstwie, o czym będą mogli się przekonać podczas szkoleń w Zabrzu, Rybniku, Bielsku-Białej i Częstochowie.

Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w województwie śląskim sukcesywnie rosną. W 2005 roku wynosiły 438,5 mln zł, tymczasem w 2014 r dwukrotnie więcej – ponad 989 mln złotych. Dużą rolę w tej tendencji odgrywają fundusze unijne – w obecnej perspektywie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, odpowiedzialne za dystrybucję środków m.in. na ten cel, dysponuje pulą ponad 176 mln euro na lata 2014-2020.

„Warto zaznaczyć, że na tej drodze odkrywania nowych możliwości firmy nie są pozostawione bez wsparcia. Dla działalności badawczej został otwarty nowy rozdział w ramach funduszy europejskich. Konkretnie mówimy tu o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego, dzięki któremu firmy zyskują możliwość prowadzenia prac B+R. Za nami już trzy rozdania, nabór w kolejnym, czwartym konkursie rusza 30 kwietnia 2018. Do tej pory w dwóch rozstrzygniętych naborach udało się dofinansować blisko 100 przedsięwzięć na kwotę ponad 115 mln zł” – podsumowuje Bartosz Rozpondek, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Najbliższy konkurs przynosi nowe rozwiązania i możliwości. Do tej pory finansowane były projekty wpisujące się w trzy regionalne inteligentne specjalizacje – medycynę, energetykę i technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Analiza potrzeb przedsiębiorców, badania i konsultacje pokazały, że istnieją ważne dla rozwoju gałęzie gospodarki, w które także trzeba zainwestować, stąd konieczność aktualizacji inteligentnych specjalizacji. Zielona gospodarka oraz przemysły wschodzące to kolejne obszary priorytetowe. W najbliższym naborze, zaplanowanym na 30.04–28.06. 2018 r., projektodawcy będą mieli szansę na składanie wniosków już w ramach pięciu specjalizacji. Zielona gospodarka to działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia dla środowiska i niedoboru zasobów. Znajdziemy tu takie dziedziny jak gospodarowanie zasobami, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i materiałowa, czyste technologie i czystsza produkcja. Wśród przemysłów wschodzących, przyszłościowych dla regionu należy wymienić: ekoprzemysły, przemysły: kreatywne, mobilności, usług mobilnych oraz medycyny spersonalizowanej.

„Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Zależy nam na współpracy świata nauki i biznesu, zatem w tym rozdaniu możliwe jest także zawiązywanie konsorcjów pomiędzy tymi partnerami. Wspieramy dwie inicjatywy, dwa typy projektów. Pierwszy dotyczy stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach i jest szansą m.in. na zakup nowych maszyn i urządzeń służących pracom B+R, aparatury badawczej niezbędnej do prowadzenia badań, jak również licencji na oprogramowanie. W drugim dofinansowanie przeznaczone jest bezpośrednio na prace B+R w przedsiębiorstwach – tutaj wliczamy koszty wynagrodzeń pracowników, ekspertów zaangażowanych w realizację danego projektu czy użytkowania aparatury i sprzętu. Projekty powinny obejmować opis prac B+R, zarówno przemysłowych, jak i eksperymentalno-rozwojowych” – wyjaśnia Bartosz Rozpondek.

Tematyka spotkań dotyczy przede wszystkim omówienia dokumentacji konkursowej jak: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe. Konkurs z Działania 1.2 przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wsparciem mogą zostać objęte również organizacje badawcze i upowszechniające wiedzę aplikujące wspólnie z przedsiębiorstwami o wsparcie na prowadzenie prac B+R. Ponadto beneficjentem w ww. konkursie mogą być spółki celowe, spółki typu spin off czy spin out.

(Źródło: ŚCP)

Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe informacje na temat spotkań informacyjnych