Przystąpienie do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023

Opracowanie projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie oraz odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuje

o przystąpieniu do opracowania projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie oraz odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”. 

Podstawą do opracowania przedmiotowego Programu są mapy akustyczne:

  • autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, po których przejeżdża rocznie ponad 3 000 000 pojazdów,
  • dróg wojewódzkich w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, po których przejeżdża rocznie ponad 3 000 000 pojazdów,
  • linii kolejowych w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie,
  • dróg i ulic w zarządzie Prezydenta Miasta Żory, Prezydenta Miasta Jaworzno i Stalexport Autostrada Małopolska S.A., po których przejeżdża rocznie ponad 3 000 000 pojazdów.

Po opracowaniu projektu Programu jego treść zostanie upubliczniona i poddana konsultacjom społecznym. Termin konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości również w postaci ogłoszenia prasowego.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu