Wojewódzka Rada Społeczna ds. Parku Śląskiego

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się I posiedzenie merytoryczne Wojewódzkiej Rady Społecznej ds. Parku Śląskiego

W spotkaniu udział wzięli marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz członkowie Rady - przedstawiciele stowarzyszeń i środowisk skupionych wokół Parku Śląskiego, tj.: Elżbieta Mądry - Prezes Zarządu Stowarzyszenie Nasz Park, Łukasz Korsak – Społeczność Ratujmy Park Śląski, Dariusz Olejniczak – prezes Stowarzyszenie Przyjaciół Parku Śląskiego, Anna Poraj – Prezes Zarządu Fundacja Park Śląski, Anna Peterko – Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP, Grzegorz Wójkowski – Prezes Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Warto przypomnieć, że pod koniec maja br. odbyło się posiedzenie konstytuujące Radę, podczas którego wybrano Elżbietę Mądry na przewodniczącą, a Annę Poraj- sekretarza Rady. 

Spotkanie dotyczyło w szczególności kwestii postępów w przebudowie Parku Śląskiego oraz ochrony prawnej Parku. Debatowano w tym kontekście także nad postępami w realizacji inwestycji z programu JESSICA w ramach rewitalizacji Parku Śląskiego. 

„Park Śląski jest dla nas bardzo ważny, co widać w naszych działaniach. Jego potencjał nie został do końca rozpoznany i wykorzystany, dlatego postanowiliśmy podjąć dialog ze stronami zaangażowanymi w sprawy województwa. Rada ds. Parku ma służyć zachowaniu i jednocześnie rozwinięciu funkcji Parku Śląskiego, z których czerpać będą mieszkańcy naszego województwa i odwiedzający”- powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Marszałek zapowiedział także okrągły stół Parku Śląskiego, do którego zaproszeni zostaną wszyscy zainteresowani jego przyszłością. Spotkanie będzie miało miejsce 26 czerwca br.

Wojewódzką Radę Społeczną ds. Parku Śląskiego została powołana przez marszałka Jakuba Chełstowskiego w maju br. Jest ona organem opiniodawczo – doradczym działającym przy marszałku województwa. Do jej zadań należy rozpoznawanie potrzeb i doradzanie działań rozwojowych Parku, opiniowanie i wspieranie inicjatyw realizowanych na obszarze Parku oraz organizowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz wzmocnienia oferty edukacyjnej, sportowej i rozrywkowej Parku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS