Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego - rozpoczęcie prac

Zarząd Województwa Śląskiego
zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

ogłasza,

że Uchwałą Nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.08.2018 roku przystąpiono do opracowania dokumentu pn. Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego. Przygotowanie ww. dokumentu ma na celu opracowanie diagnozy demograficzno-społeczno-epidemiologicznej oraz kierunków wsparcia w obszarze ochrony zdrowia.

Wszelkie informacje o prowadzonych pracach nad Regionalną Polityką Zdrowia Województwa Śląskiego, ich postępie oraz kolejnych etapach konsultacji będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym wstępnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 18 lutego 2019 r. pod adresem:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Reymonta 24, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 40 953,
fax: +48 (32) 77 40 906
wydz.zdrowia@slaskie.pl

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o przystąpieniu do opracowania Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl

Załączniki
Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 449,9kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego