Rewitalizacja niejedno ma imię

Modernizacja kościoła św. Jacka w Bytomiu i stworzenie świetlicy środowiskowej – Rozbark dla młodych. Umowy w tej sprawie podpisano dzisiaj w Bytomiu

Dofinansowanie dla kościoła św. Jacka w Bytomiu ma zapobiec jego niszczeniu i zwiększyć atrakcyjność kulturalną obiektu. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych zabytkowego kościoła. Zakres obejmuje m.in. wykonanie prac wieży północnej i sygnaturki, pokrycia dachowego z naprawą systemu odwodnienia dachu, elewacji i izolacji, stolarki drzwiowej, wnętrza krypty św. Józefa wraz z posadzkami, instalacjami elektrycznymi, a także adaptacji kaplic bocznych na cele dydaktyczno-ekspozycyjne. Wartość przedsięwzięcia to 21,5 mln zł.

Umowę w tej sprawie podpisał Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa i proboszcz parafii św. Jacka w Bytomiu ks. Tadeusz Paluch.

„Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu. Z jednej strony zabytkowy kościół, z drugiej ogromna energia gospodarza tego miejsca i jego działania na rzecz walki z wykluczeniem społecznym. Potrzebujemy więcej takich projektów, pracy w trudnym środowisku, z ludźmi wykluczonymi przez biedę i brak perspektyw, co jest szczególnie widoczne tu, w Bytomiu. To odważny projekt wyjścia do ludzi, wyrwania ich z tej pętli niemocy, w której tkwią” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Remont świątyni umożliwi jej wykorzystanie do rozszerzonej działalności kulturalnej i społecznej, podniesie atrakcyjność turystyczną miasta i regionu, wreszcie zapobiegnie dalszej degradacji zabytku. Zakończenie realizacji projektu ma nastąpić pod koniec 2020 roku.

Druga z umów dotyczyła utworzenia świetlicy środowiskowej - Rozbark dla Młodych w Bytomiu. Jej celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, wsparcie dla rodzin w procesie wychowania i przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia oraz kształtowania właściwych postaw. Placówka ma pełnić rolę ośrodka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej z programem animacyjnym, profilaktycznym i terapeutycznym, a korzystać będzie z niej mogło 50 dzieci i młodzieży oraz 20 osób z ich otoczenia, tj. rodziców lub opiekunów. Ośrodek będzie udzielać także wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych przez powołanie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka