Rozwój dobrze zaprojektowany

O założeniach projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 rozmawiali uczestnicy konsultacji społecznych, które odbywały się w Katowicach

W konferencji uczestniczył minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz przedstawiciele władz regionu – marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

„To dla nas najważniejszy dokument strategiczny spośród dziewięciu strategii sektorowych. Ten dokument jest drogowskazem dla osób zajmujących się rozwojem regionalnym. Rozpoczynamy negocjacje dotyczące nowej unijnej perspektywy finansowej, dlatego jest nam niezbędny. Zmieniamy podejście do rozwoju regionalnego, stawiamy na zrównoważony rozwój wszystkich obszarów i chcemy poprawić jakość życia mieszkańców” – podkreślał minister Jerzy Kwieciński.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 roku. Konferencje regionalne, współorganizowane przez urzędy marszałkowskie wszystkich województw, mają przybliżyć uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 roku.

„Dziękuję za rządowe wsparcie w ramach Programu dla Śląska i dotychczasową współpracę. Wszystkie dokumenty będziemy implementować w nasze rozwiązania lokalne. Trendy demograficzne są nieubłagane, dlatego musimy zdiagnozować problemy i rozwiązywać je wspólnie. Cieszę się, że rząd dostrzega potencjał województwa śląskiego, pracujemy wspólnie dla rozwoju regionu i jego mieszkańców” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Sporo miejsca poświęcono słabnącej konkurencyjności regionu i wdrażaniu „Programu dla Śląska”.

„Nie udałoby się go wdrożyć, gdyby nie zaangażowanie pana ministra i strony rządowej. Jesteśmy zdeterminowani, żeby wyprowadzić województwo śląskie z tej pewnej pułapki i zwiększyć jego rolę. Te instrumenty mogą przyczynić się do wzrostu znaczenia regionu i zwiększenia dynamiki jego rozwoju” – podsumował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

„Przede wszystkim zamierzamy przyspieszyć absorpcję środków unijnych, dzięki temu przyspieszy rozwój regionu. Musimy właściwie przygotować się i zacząć myśleć o nowej unijnej perspektywie finansowej, bo przed nami wciąż wiele wyzwań” – dodał wicemarszałek Wojciech Kałuża.

W trakcie konferencji, która odbywała się w Sali Sejmu Śląskiego, zaprezentowano projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Marszałek Jakub Chełstowski mówił o wyzwaniach z perspektywy województwa. Po wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, lokalnych instytucji publicznych i mieszkańców.


Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 uszczegóławia postanowienia przyjętej przez rząd w lutym 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie obszaru – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Kierując się zaproponowanym przez SOR modelem odpowiedzialnego rozwoju, KSRR identyfikuje cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd i samorządy terytorialne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę. KSRR zastępuje dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r., uwzględniając aktualne uwarunkowania i wyzwania rozwojowe wynikające z procesów demograficznych, globalizacji oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Strategia ta jest zbiorem wspólnych wartości, zasad współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw. Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne. Odegra on w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy UE.

Projekt KSRR prezentuje:

 • jak dostosować się do zmian, które dzieją się wokół nas, by Polska była świadomym, odnoszącym korzyści uczestnikiem procesu globalizacji;
 • jak wykorzystać atuty regionu – w tym zasoby ludzkie i naturalne, zalety lokalizacyjne i instytucjonalne – do jego rozwoju;
 • mechanizmy współpracy pomiędzy rządem, samorządem regionalnym, lokalnym, które umożliwiają ukierunkowanie krajowych i regionalnych strumieni finansowych na realizację powstających oddolnie wizji i planów rozwoju.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS