Sejmik wyznaczył ramy wsparcia dla zdolnych uczniów

 Plik Plik

Radni przyjęli „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego” obowiązujący od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku. Wyznacza on ramy przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

„Edukacja jest wymogiem rozwoju społecznego, pomaga przezwyciężać bezrobocie oraz przyczynia się do wzrostu aktywności obywateli. Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży ma na celu równoważenie jej szans edukacyjnych oraz przyczyniać się do rozwoju uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego. Mając na uwadze dobro wspólne mieszkańców regionu należy wspierać ambicje edukacyjne młodych ludzi, a realizacja niniejszego Programu będzie stanowić dodatkowy czynnik motywujący uczniów do nauki i rywalizacji”, tak uzasadnia Zarząd Województwa Program wniesiony pod obrady Sejmiku.

Stypendia mają długą historię. Województwo Śląskie w roku 2002 zainicjowało udzielanie tej formy wsparcia, która pozwala na indywidualny rozwój ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań oraz stwarza możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach jak olimpiady, konkursy, turnieje itp.

Od 2009 roku w cyklu trzyletnim stypendia przyznawane są w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego. Programy te obowiązywały w latach: 2009–2012, 2012–2015, 2015–2018. W związku z wygaśnięciem obowiązywania obecnego Programu wspierania edukacji Zarząd Województwa Śląskiego przygotował kolejny, który będzie obowiązywał od lipca 2018 roku do czerwca 2021.

Podobnie jak w minionych latach przyznawane stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Kandydaci muszą uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,80 i udokumentować uzyskane osiągnięcia jako laureaci i finaliści w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym lub poszczycić się publikacją prac naukowych. Podstawą przyznania stypendium mogą też być wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej, znaczące osiągnięcia artystyczne i sportowe, a także działalność społeczna (wolontariat) lub współpraca międzynarodowa. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego (10 miesięcy) dla 30 uczniów. Roczny budżet wsparcia najzdolniejszych wynosi łącznie 114 000 tys. złotych. Każdy stypendysta otrzymuje łącznie 3 800 złotych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plik Plik Plik Plik Plik