Sieć współpracy - stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych

 Logo funduszu Logo funduszu

Cele projektu

Celem projektu jest usprawnienie procesu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poprzez wypracowanie i przetestowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach – stawek jednostkowych w usługach opiekuńczych do 30 listopada 2019 roku.

Zakres projektu

Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej. Lider projektu: Województwo Śląskie; Partnerzy: Województwo Pomorskie, Województwo Małopolskie, Województwo Lubelskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie, AWO Bezirksverband Potsdam e.V. (Niemcy). Wypracowanie stawek jednostkowych w usługach opiekuńczych, nastąpi podczas 7 spotkań partnerskich, tj. 5 spotkań u partnerów krajowych, 1 spotkania u partnera zagranicznego oraz seminarium upowszechniającego, w ramach których uczestnicy sieci, katalogi usług opiekuńczych będących podstawą do wyceny stawek jednostkowych. Rozwiązanie przygotowane przez sieć będzie przetestowane przez wszystkie IZ RPO, wchodzące w skład danej sieci oraz rekomendowane do zastosowania w pozostałych regionach. Faza testowania będzie polegać na zastosowaniu wypracowanych stawek jednostkowych w usługach opiekuńczych, w ramach konkursów organizowanych przez poszczególne IZ RPO. Opracowane w ramach sieci współpracy stawki jednostkowe, będą stanowiły katalog usług, które zostaną przekazane również IK EFS w celu umożliwienia upublicznienia i upowszechnienia wśród pozostałych IZ RPO.

Geneza i przesłanki projektu

Brak obowiązującego standardu jakościowego usług opiekuńczych, w tym także specjalistycznych usług opiekuńczych, zwłaszcza dla osób starszych opartego o stawki jednostkowe. W Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, brak jest przykładowego katalogu usług opiekuńczych, mogących być świadczonych np. w klubach seniora. W opisanym dokumencie wskazano jedynie wykaz zajęć możliwych do prowadzenia w opisanej formie wsparcia. Opracowanie minimalnych wymogów usług opiekuńczych poprzez m.in. zdefiniowanie i ustalenie zakresu merytorycznego i czasowego poszczególnych działań oraz wycena usługi, przyczynią się do wzrostu jakości planowanego wsparcia przez przyszłych Wnioskodawców.

Oczekiwane rezultaty, korzyści, niepożądane skutki

  • Zwiększenie wiedzy i kompetencji u przedstawicieli sieci współpracy, w zakresie wystandaryzowania katalogu usług opiekuńczych w świadczonych usługach społecznych współfinansowanych z EFS;
  • Utworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi, w zakresie wypracowania katalogu usług opiekuńczych, stanowiących instrukcje dla Wnioskodawców aplikujących o środki EFS w ramach RPO 2014-2020;
  • Ogłoszenie co najmniej jednego konkursu/naboru z uwzględnieniem stawek jednostkowych w usługach opiekuńczych 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.