"Śląskie. Inwestujemy w talenty"

 Loga Loga

Śląskie - Inwestujemy w talenty jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%), budżetu państwa (10%) oraz budżetu Województwa Śląskiego (5%).

Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych nowożytnych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach projektu uczniom i uczennicom przyznawane są stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy).

Uczniowie i uczennice w czasie pobierania stypendium podlegają opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem tej opieki jest przede wszystkim wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

Projekt jest realizowany w edycjach i każdorazowo obejmuje okres danego roku szkolnego:

I EDYCJA rok szkolny 2015 / 2016 (okres trwania: 1 czerwca 2015 r. – 31 lipca 2016 r.)

Całkowita wartość projektu: 3 625 760,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 081 896,00 zł

Efekty:

  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 460 osób, w tym 204 kobiety i 256 mężczyzn
  • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 460 osób, w tym 204 kobiety i 256 mężczyzn

II EDYCJA rok szkolny 2016 / 2017 (okres trwania: 1 sierpnia 2016 r. – 31 lipca 2017 r.)

Całkowita wartość projektu: 4 758 470,00 zł
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 044 699,50 zł

Efekty:

  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych  w programie – 621 osób, w tym 315 kobiet i 306 mężczyzn
  • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 621 osób, w tym 315 kobiet i 306 mężczyzn

III EDYCJA rok szkolny 2017 / 2018 (okres trwania: 1 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2018 r.) 

Całkowita wartość projektu: 4 806 770,00 zł 
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 085 754,50 zł 

Efekty: 

  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 627 osób, w tym 301 kobiet i 326 mężczyzn 
  • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 627 osób, w tym 301 kobiet i 326 mężczyzn 

IV EDYCJA rok szkolny 2018 / 2019 (okres trwania: 1 sierpnia 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.) 

Całkowita wartość projektu: 5 091 510,00 zł 
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 327 783,50 zł 

Planowane efekty: 

  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 634 osoby 
  • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – wartość docelowa wskaźnika - 412 osób 

V EDYCJA rok szkolny 2019 / 2020 (okres trwania: 1 sierpnia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.) 

Całkowita wartość projektu: 5 007 560,00 zł 
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 4 256 426,00 zł

Planowane efekty: 

  • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 625 osoby 
  • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – wartość docelowa wskaźnika - 406 osób
Linki do stron zewnętrznych
Śląskie. Inwestujemy w talenty - strona internetowa