Śląskie projektuje rozwój

 fot. pixabay.com fot. pixabay.com
Zarząd Województwa przyjął wstępny projekt dokumentu „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”

To pierwsza wersja regionalnego programu na lata 2021-2027.

„Śląskie jest największym beneficjentem środków unijnych w ramach nowej perspektywy. Łącznie, wraz ze środkami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, do regionu ma trafić blisko 4,4 mld euro. Wierzę, że to wsparcie pozwoli nam zmienić wizerunek województwa, a przede wszystkim poprawić jakość życia mieszkańców i nadać nowy impuls gospodarce regionu” – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

Trwa etap przygotowywania kluczowych dokumentów strategicznych, określających sposób i jakość wydatkowania środków unijnych w nowej perspektywie europejskiego finansowania. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi konsultacje projektu Umowy Partnerstwa, a w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego trwają prace związane z przygotowaniem wstępnej wersji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Zgodnie z decyzją ministerstwa w nowym okresie odchodzimy od dotychczasowego nazewnictwa programów regionalnych. Tym samym w przyszłej perspektywie nie będziemy już mówić o „Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego”, a o „Funduszach Europejskich dla Śląskiego”.

Warto zaznaczyć, że podobnie jak w perspektywie na lata 2014-2020, również teraz około 40 procent środków na realizację polityki spójności UE otrzymają programy regionalne zarządzane przez marszałków województw.

Przedmiotem interwencji programu dla Śląskiego będą inwestycje m.in. w:

 • działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw,
 • rozwój sektora MŚP,
 • e-usługi publiczne,
 • rozwój OZE i efektywności energetycznej,
 • przystosowanie regionu do zmian klimatu,
 • ochronę terenów cennych pod względem przyrodniczym,
 • gospodarkę wodno-ściekową i odpadową,
 • regionalną infrastrukturę transportową,
 • infrastrukturę kulturalną i turystyczną,
 • aktywizację zawodową oraz podnoszenie kwalifikacji mieszkańców,
 • usługi środowiskowe (usługi społeczne, opieka długookresowa i psychiatryczna, e-usługi, integracja społeczna, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, edukacja na potrzeby rynku pracy, profilaktyka w ochronie zdrowia, standardy usług w zakładach leczniczych, integracja imigrantów i Romów).

Zakres wsparcia obejmuje pięć celów polityki spójności wskazanych w projektach rozporządzeń dla perspektywy finansowej 2021-2027.

Dokument obejmuje m.in.: najważniejsze wnioski z analizy społeczno-gospodarczej województwa śląskiego, pożądane kierunki rozwoju województwa oraz potencjalne obszary wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE.

Zawarte w dokumencie propozycje regionalnych priorytetów obejmują zarówno te obszary, które wymagają interwencji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Po konsultacjach z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, które odbędą się w kwietniu oraz Komisją Europejską (lipiec 2021), projekt dokumentu zostanie uzupełniony o elementy dotyczące alokacji środków i ich struktury oraz linii demarkacyjnej między poszczególnymi funduszami UE (EFRR, EFS+, Fundusz Odbudowy, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji), co zdefiniuje takie komponenty programu jak np.:

 • plan finansowy,
 • instrumenty terytorialne,
 • wskaźniki programowe,
 • instrumenty finansowe.

Wstępny projekt będzie również podstawą do rozpoczęcia dyskusji w regionie nad ostatecznym kształtem i priorytetami finansowymi nowego programu, co pozwoli na przygotowanie kolejnej, bardziej rozbudowanej wersji dokumentu.