Śląskie stawia na innowacje

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera fot. Tomasz Żak / UMWS
Przy Politechnice Śląskiej w Rybniku ma powstać Centrum Projektowe Fraunhofera

W uroczystym podpisaniu listu intencyjnego w sprawie utworzenia centrum wziął udział wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża, a także prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Piotr Kuczera prezydent Rybnika i Mieczysław Kieca, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Wojewódzwa Śląskiego oraz Adam Wawoczny dyrektor biura Związku.

„Województwo śląskie jest w fazie dynamicznych przemian, z regionu kojarzonego z przemysłem ciężkim wyznaczamy odważną perspektywę dla rozwoju branż wysokich technologii. Ambicją władz województwa jest realizowanie odpowiedzialnej transformacji gospodarczej m.in. poprzez wspieranie rozwoju inteligentnych specjalizacji: zielonej gospodarki, medycyny, przemysłów wschodzących, ICT, energetyki. Plany utworzenia w Rybniku Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej doskonale wpisują się w te założenia – podkreśla Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego.

Centrum Projektowe Fraunhofera zostanie utworzone w ścisłej współpracy z Towarzystwem Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych w Monachium oraz Instytutem Fraunhofera ds. obrabiarek i technologii formowania w Chemnitz – jedną z największych, najbardziej innowacyjnych i liczących się organizacji naukowych wspierających przemysł w Europie.

Deklaracja zamiaru utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej ma na celu wzmocnienie potencjału naukowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Wynika z przekonania o konieczności współdziałania w duchu zasad partnerstwa w dziedzinie transformacji przemysłowej regionu w kierunku zielonej gospodarki, co znalazło odzwierciedlenie w strategii województwa „Zielone Śląskie 2030”.

„Stawiamy na innowacje i nowe technologie w przemyśle, który wciąż jest istotną gałęzią naszej gospodarki. Wierzę, że stworzenie Centrum Projektowego Frunhofera umożliwi rozwój innowacyjnych badań i wzmocni regionalną gospodarkę, a jednocześnie pozwoli rozwijać się Politechnice Śląskiej i w przyszłości przełoży się na interesujące projekty badawcze i nowe miejsca pracy w mieście i całym regionie” – tłumaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Utworzenie Centrum Projektowego ma ułatwić i przyspieszyć komercjalizację badań, ich transfer, a także wykorzystanie technologii produkcyjnych przez przemysł w regionie.

„Subregion Zachodni oraz Miasto Rybnik, które jest jego stolicą, są szczególnie zainteresowane nawiązaniem współpracy, ponieważ muszą zmierzyć się z takimi wyzwaniami, jak rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych, poprawa jakości środowiska, zwłaszcza powietrza, poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie skutkom suszy” – zaznacza Mieczysław Kieca, Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

„W ramach projektu realizowane będą innowacyjne projekty przyczyniające się do rozwoju całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Kluczową kwestią będzie tu współpraca miasta Rybnika z Politechnikę Śląską w Gliwicach, z którą wiążę wielkie nadzieje. Utworzenie Centrum ułatwiłoby komercjalizację badań, ich transfer, a także wykorzystanie technologii produkcyjnych przez przemysł w województwie śląskim. Ponadto stanowiłoby fundament dla realizowania międzynarodowych projektów badawczych scalających sektor badawczo-rozwojowy, biznesowy i samorządowy – dodaje prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Centrum Projektowe Fraunhofera ma zostać utworzone pod nazwą „Zaawansowane Inteligentne Technologie dla Zielonej Przyszłości”.

„Politechnika Śląska powstała jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie. Oczywistym jest fakt, że uczelnia angażuje się w kwestie dotyczące szeroko rozumianej transformacji gospodarczej Śląska, odpowiadając m.in. na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Dorobek naukowy i doświadczenie pracowników Politechniki Śląskiej niewątpliwie przyczynią się do wzmocnienia innowacyjności, zapewnią należyty poziom merytoryczny oraz pozwolą na wypracowanie i wdrożenie jak najlepszych rozwiązań w ramach planowego Centrum Projektowego Fraunhofera” – mówi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

W nowo utworzonym Centrum Projektowym priorytetowy charakter mają mieć następujące obszary badawcze:

 • Transformacja energetyczna
 • Nowe paliwa alternatywne
 • Technologie wodorowe
 • Zaawansowana technologia dla zmian strukturalnych
 • Zarządzanie energią
 • Energia odnawialna
 • Sztuczna inteligencja
 • Inteligentny region
 • Innowacyjne przedsiębiorstwa 4.0
 • Medycyna cyfrowa.

Ostateczne określenie obszarów badawczych centrum nastąpi w toku prac zmierzających do utworzenia jednostki. Zasady sfinansowania powstania Centrum Projektowego oraz kwestie związane z dalszym jego funkcjonowaniem zostaną doprecyzowane na późniejszym etapie, w trakcie procesu negocjowania warunków utworzenia Centrum. Zostaną opisane w umowie zawartej pomiędzy Towarzystwem Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych, a Politechniką Śląską.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Projektowego Fraunhofera