Śląskie wyznacza nowe trendy gospodarcze i społeczne

 fot. arch BP Tomasz Żak fot. arch BP Tomasz Żak
Województwo śląskie od wielu miesięcy aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do skutecznego wykorzystania funduszy z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027

Marszałek Jakub Chełstowski konsekwentnie wskazuje na to, że nasz region ma nie tylko ambicje, ale przede wszystkim potencjał to tego, aby efektywnie przejść przez proces transformacji i wejść na nową ścieżkę rozwoju gospodarczego, naukowego, medycznego i społecznego. 

Działania władz regionu w ostatnich dniach ocenił Krzysztof Wójcik z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Podczas odbywającej się w Muzeum Śląskim w Katowicach dyskusji nt. Transformacji Regionów Górniczych podkreślił, że Zarząd Województwa śląskiego nie czeka na nową perspektywę finansową UE, tylko już przygotowuje i realizuje projekty służące transformacji.

- Śląsk może być wzorem dla wielu innych regionów w Europie. W nowej unijnej perspektywie finansowej województwo śląskie będzie mogło liczyć na znaczące środki wspierające transformację regionu, zarówno z funduszy spójności, jak i innych źródeł - zaznaczył Krzysztof Wójcik. - Polityka spójności dalej będzie ogromna, a Polska otrzyma w tym zakresie największą kopertę. Zaś w tej polityce spójności prawie jedna trzecia środków będzie związana również z transformacją. Na Śląsku przygotowane są dobre projekty, np. przedsięwzięcia służące internacjonalizacji działalności firm, kompleksowej inwentaryzacji terenów zdegradowanych czy stworzenia efektywnego akceleratora biznesowego.

Nasze województwo może liczyć na wsparcie administracji rządowej.

- Wiemy że nowa Komisja Europejska utworzy specjalny fundusz dedykowany sprawiedliwej transformacji. Liczymy na to, że część tych środków będzie mogła być na to wykorzystana. Niegdyś przecież na Śląsku było serce gospodarcze Polski – powiedział Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju .

Do aktywności władz regionu odniósł się również minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podczas konferencji dotyczącej realizacji Programu dla Śląska stwierdził, że poprzedni zarząd województwa wskazywał na problemy. Obecne władze są partnerami dla rządu i aktywnie uczestniczą w przygotowaniu przedsięwzięć i realizacji zadań, na które czekają mieszkańcy.

- Przez lata Śląsk był sercem przemysłu, sercem gospodarki Polski. W ostatnich kilkunastu latach tę swoją pozycję bardzo wyraźnie tracił. My jako państwo, jako rząd powinniśmy tę pozycję Śląska odbudować, nie tylko w interesie samego Śląska, ale w interesie całego kraju i program dla Śląska ma w tym pomóc – podsumował minister Jerzy Kwieciński. - Wśród inicjatyw mamy te, które są wyraźnie adresowane do infrastruktury szczególnie transportowej, do infrastruktury związanej z ochroną środowiska. Nowy ważny wymiar, który jest dla nas bardzo ważny to jest polityka klimatyczna, walka ze smogiem, na to przeznaczamy coraz więcej środków. Myślę, że w najbliższych miesiącach dużo uwagi będziemy poświęcać rewitalizacji, ale chcielibyśmy jak najlepiej wykorzystać potencjał Śląska, który tu jest.

Władze województwa pracują nad aktualizację dokumentów strategicznych. Kluczowym elementem strategii rozwoju będą działania nastawione na poprawę jakości życia w regionie, a to oznacza nie tylko zapewnienie mieszkańcom stabilnych i dobrze płatnych miejsc pracy, przyciąganie wartościowych inwestycji, ale także poprawę jakości środowiska, przestrzeni publicznej czy zaproponowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Jednocześnie od wielu miesięcy w ramach Komisji Europejskiej trwają prace w zakresie Platformy Transformacji Regionów Górniczych. Jest to szansa na to, aby pozyskać znaczne środki dla województwa.

- Wizją dla regionu jest budowa Śląskiej Doliny Innowacji, służącej zarówno tradycyjnemu przemysłowi, jak i nowym technologiom. Jesteśmy zdeterminowani, żeby zdecydowanie więcej było projektów innowacyjnych, ciekawych gospodarczo, rozwijających gospodarkę Śląska. Śląska Dolina Innowacji – w oparciu o współpracę z kadrą naukową, z uczelniami, biznesem, samorządem, stroną rządową, agendami naukowymi – to jest przyszłość. – przekonywał podczas debaty dotyczącej Transformacji Regionów Górniczych marszałek Jakub Chełstowski. - Zadaniem regionu jest kreowanie nowoczesnego przemysłu, kreowanie zmiany, bo to jest w interesie wszystkich - ale we współpracy, bo zawsze współpraca przynosi efekty jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i społeczne. Nasze region ma wielki potencjał, by – we współpracy z rządem, Komisją Europejską i innymi instytucjami – kreować zmianę gospodarczą województwa. Już widzimy efekty tych zmian.

Efektów dobrej współpracy administracji rządowej i samorządu jest wiele. Warto wskazać choćby na to, że w ostatnich dniach do województwa wróciła zmniejszona na początku roku dotacja. Rząd przekazał 18,5 mln zł dotacji celowej. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe. Dzięki temu będą realizowane dwa zadania "Przebudowa DW904 na odcinku 1.2 km od ronda do mostu w m. Rększowice oraz od skrzyżowania z DK1 na długości ok. 170 m w m. Kolonia Poczesna" oraz "Przebudowa DW941 od obwodnicy m. Ustroń do DW942". Kolejne 18 mln zł zasiliło fundusz kolejowy i zostało przeznaczone na modernizację linii kolejowej Bronów-Bieniowiec-Goleszów-Cieszyn/Wisła Głębce.

Na tym zadaniu brakowało środków z uwagi na wyższą kwotę wynikająca z przetargów. Dzięki temu możliwa będzie realizacja zadania za kwotę 440 mln zł. Umowa zostanie podpisana w tym tygodniu.

Województwo śląskie to także pierwszy region w kraju, w którym realizowany jest program „Stop Smog”. Dziś w sali Sejmu Śląskiego odbywa się dyskusja nt. „Ekologiczne i niskoemisyjne województwo śląskie”. Konferencja zorganizowana jest w ramach aktualizacji podstawowego dokumentu planistycznego regionu: Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz przygotowywania dokumentu sektorowego „Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030”.

Warto przypomnieć, że Regionalny Program Operacyjny dedykowany walce z niską emisją to kwota 3,5 mld zł. Są to środki przeznaczone między innymi na budowę centrów przesiadkowych czy rozwój transportu niskoemisyjnego. Zarząd województwa śląskiego wynegocjował dodatkowo od rządu 80 mln zł na ten cel. Wsparcie w tym zakresie trafi do 27 gmin. Poprzedni zarząd województwa na tak ważne i oczekiwane działanie zagwarantowali środki raptem dla 7 gmin.

- Troska o poprawę jakości powietrza, walka z niską emisją to dla nas jeden z priorytetów. Dlatego utrzymujemy stały kontakt z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Pełnomocnikiem Premiera ds. Programu „Czyste Powietrze” - przekonuje marszałek Jakub Chełstowski. - Szansą powodzenia jest ścisłe powiązanie realizacji uchwał antysmogowych, programów finansowania poprawy jakości powietrza realizowanych na szczeblu gmin, województw i centralnym. Ważne jest to, że dzięki rządowemu programowi Stop Smog, w szczególności do gmin województwa śląskiego, znajdujących się na listach najbardziej zanieczyszczonych miast UE, trafią znaczne środki z budżetu państwa.

Zainicjowane niemal rok temu przedsięwzięcia przynoszą realne korzyści dla mieszkańców. Sprawna wdrażanie funduszy unijnych na działania ekologiczne czy społeczne, bieżąca współpraca z samorządami lokalnymi i organizacjami społecznymi, a przede wszystkim współdziałanie z administracją rządową przekładają się zadania przyczyniające się do konsekwentnego przeobrażania regionu. Województwo śląskie pod wieloma względami jest dziś liderem. Zachowanie tej dobrej dla mieszkańców pozycji gospodarczej jest wyzwaniem, które postawił sobie za cel Zarząd Województwa Śląskiego. Kolejne działania potwierdzają, że kierunek ten przynosi efekty.