Śląskie zainwestuje w Twój talent

Wręczenie stypendiów. fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Ruszyła VI edycja projektu wspierającego uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych

W ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja” uczniom przyznawane zostaną stypendia w wysokości 5 tys. zł na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj.10 miesięcy). Dodatkowo uczniowie będą podlegać w tym czasie opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem opieki jest wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

Stypendia zostaną przyznane uczniom z najwyższą ilością punktów. Liczba stypendiów będzie uzależniona od dostępnej alokacji, tj. środków finansowych przeznaczonych na stypendia.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby móc ubiegać się o stypendium:

 • uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa śląskiego;
 • uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie szkolnym, na poziomie co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020;
 • uzyskanie średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych (w tym nauczanych dwujęzycznie) na poziomie co najmniej 5,33, tj. obligatoryjnie z matematyki i jednego z języków obcych nowożytnych oraz jednego wybranego przez ucznia pozostałego przedmiotu z grupy określonych w § 1 pkt 15 Regulaminu; z zastrzeżeniem, iż w ramach przedmiotów kierunkowych mogą zostać wykazane jedynie te przedmioty, z których uczeń otrzymała: z jednego przedmiotu ocenę 6,00 a z pozostałych dwóch przedmiotów ocenę co najmniej 5,00. Średnia zostanie zweryfikowana na podstawie świadectwa szkolnego wydanego na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Kryteria dodatkowe, za ich spełnienie można uzyskać dodatkowe punkty:

 • uzyskanie w roku szkolnym 2019/2020 tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
 • posiadanie w roku szkolnym 2019/2020 zezwolenia na uczestnictwo, ze względu na szczególne uzdolnienia w indywidualnym programie nauczania lub toku nauki z jednego lub kilku przedmiotów kluczowych albo przedmiotów pozostałych lub ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w rozumieniu ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • uczeń jest osobą z niepełnosprawnościami.

Termin naboru wniosków trwa od 28 września do 30 października 2020 roku. Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium mogą składać wnioski przez elektroniczną platformę ePUAP (epuap.gov.pl) lub też wysłać pocztą tradycyjną. W filmie instruktażowym przedstawiono krok po kroku jak łatwo i szybko można złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc stypendialną to:

 • Wniosek o przyznanie stypendium,
 • Świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2019/2020,
 • Oświadczenie kandydata na opiekuna dydaktycznego stypendysty.

W przypadku składania wniosku listownie można wysyłać wnioski (wraz z załącznikami) na jeden z adresów:

 • Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
 • Biura Zamiejscowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;
 • Biura Zamiejscowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Korespondencję można również złożyć osobiście w skrzynce podawczej udostępnionej dla klientów Urzędu w Katowicach, Bielsku – Białej i Częstochowie.

Załączniki
Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty - VI edycja [PDF 503,7kB]

Linki do stron zewnętrznych
Dokumentację projektową zamieszczono na stronie internetowej projektu

Filmy