"Śląskie. Zawodowcy"

 Loga Loga

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla około 1998 uczniów / uczennic poprzez udział w stażach, praktykach, szkoleniach, kursach, doradztwie oraz podniesienie kompetencji około 370 nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów, a także wypracowanie modelowego rozwiązania - współpracy edukacji z biznesem. 

Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej. Liderem jest Województwo Śląskie. Partnerami projektu zostały organizacje regionalne zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. 

Geneza i przesłanki projektu

  • trudności organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego w diagnozowaniu potrzeb, opracowywaniu ofert i programów edukacyjnych; 
  • brak dialogu między sferą edukacji a biznesem;
  • niedostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy; 
  • niezadawalający poziom współpracy szkół z pracodawcami przy tworzeniu i realizacji ofert edukacyjnych;
  • niewystarczające zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia praktycznego; 
  • trudności szkół w pozyskiwaniu pracodawców do współpracy w realizacji staży i praktyk zawodowych;
  • szczególnie niski udział praktycznej nauki zawodu w programach nauczania dla techników; 
  • niski poziom koordynacji działań na poziomie województwa (sieciowanie najważniejszych aktorów ze strony pracodawców, struktur regionalnych i nauki);
  • niska świadomość walorów i zalet szkolnictwa zawodowego;
  • panująca negatywna opinia nt. szkolnictwa zawodowego.
Linki do stron zewnętrznych
Projekt "Śląskie. Zawodowcy" - strona internetowa