Sołeckie budżety obywatelskie

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Podczas ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018

„Na konkurs w sumie wpłynęły 412 wnioski opiewające na kwotę 5,9 mln zł. Pozytywnie oceniono 343 z nich – na sumę 4,8 mln zł. Warunek był tylko jeden: zadania musiały być rekomendowane przez radę sołecką lub zebranie wiejskie. Otrzymane w konkursie pieniądze sołectwa wydadzą wedle wskazanych potrzeb. Gdzieś powstaną ścieżki edukacyjne, place zabaw gdzieś będzie nowa wiata autobusowa, a w innym miejscu powstanie droga lokalna lub chodnik” – mówi Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek województwa śląskiego.

W najbliższy piątek 29 czerwca o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbędzie się podpisanie umów z przedstawicielami gmin z terenu powiatu zawierciańskiego na zadania wskazane w ramach konkursu. W uroczystości weźmie udział marszałek Wojciech Saługa oraz wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Władze województwa śląskiego – chcąc pogłębiać integrację i zaangażowanie mieszkańców w inwestycje i oddolne inicjatywy – zaproponowały mechanizm Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych. Dzięki niemu sołectwa z terenu województwa śląskiego mają szansę zrealizować te inwestycje, które wedle tamtejszej społeczności są najpilniejsze.

Wśród dofinansowanych zadań znalazły się zarówno te duże, jak np. przebudowy dróg i chodników, budowy placów zabaw czy renowacje skwerów po doposażenie świetlic, zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych czy wydarzenie integrujące lokalną społeczność.

O pomoc finansową w ramach konkursu sołectwa ubiegały się za pośrednictwem gmin. Poszczególne Rady Sołeckie z terenu gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa, opracowywały zadania inwestycyjne, a następnie wskazywały je gminie jako istotne dla sołectwa. Rada Sołecka podejmowała uchwałę stwierdzającą potrzebę realizacji przez gminę danego zadania, a następnie gmina zgłaszała wskazane przez sołectwa zadania do udziału w konkursie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka  fot. BP Tomasz Żak