Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych

 fot. Lesław Nowak / UMWS fot. Lesław Nowak / UMWS
W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się seminarium podsumowujące projekt Sieć współpracy pn. „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych”

Samorząd Województwa Śląskiego uczestniczy jako Lider w realizacji projektu partnerskiego – sieć współpracy „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych” w ramach Działania 6.1 POWER 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięła członek Zarządu Izabela Domogała, która podziękowała za udaną współpracę i wypracowane rozwiązania. Podkreśliła także, że w planach są już kolejne wspólne projekty.

W obradach uczestniczyli także przedstawiciele partnerów projektu, tj. województwa pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego, kujawsko- pomorskiego oraz stowarzyszenia AWO Bezirksverband Postdam e. V. (Niemcy).

Wypracowanie uproszczonych metod w zakresie stawek jednostkowych w usługach opiekuńczych jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs dotacji pn. Wsparcie Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi 2014-2020 w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rozwoju (dzisiejsze Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju). Konkurs dotacji, polegał na nawiązaniu współpracy w zakresie koordynacji, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi RPO, Instytucjami Pośredniczącymi RPO, właściwymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie EFS oraz partnerami, które funkcjonują w otoczeniu obszarów interwencji funduszu. Celem działalności sieci współpracy jest wypracowanie i przetestowanie mechanizmu usprawniającego i/lub upraszczającego wdrażanie EFS.

Województwo Śląskie reprezentowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jako Lider wraz z czterema partnerami krajowymi oraz jednym partnerem zagranicznym w wyniku podpisanej umowy dotacji przystąpili do realizacji Sieci Współpracy „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych”.

Stawka jednostkowa ma zastosowanie dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczących działań z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Wprowadzenie stawki jednostkowej przyczyni się do ułatwienia beneficjentom przygotowania budżetu, rozliczania kosztów usług opiekuńczych oraz umożliwi efektywniejszą realizację planowanych do osiągnięcia rezultatów, założonych w ramach projektu.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2018 r. do 30.11.2019 r. i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano 7 spotkań partnerskich. Pięć spotkań u partnerów krajowych, jedno spotkanie u partnera zagranicznego oraz seminarium upowszechniające u Lidera.

Podczas spotkań opracowano katalogi usług opiekuńczych będących podstawą do wyceny stawek jednostkowych dla usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz klubie seniora. Stawkę jednostkową 
w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz klubie seniora opracowano dla każdego 
z 5 województw biorących udział w projekcie.

Lider inicjatywy tj. Województwo Śląskie przetestuje wypracowane rozwiązanie w ramach konkursu nr: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19 ogłoszonego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Lesław Nowak / UMWS fot. Lesław Nowak / UMWS fot. Lesław Nowak / UMWS fot. Lesław Nowak / UMWS fot. Lesław Nowak / UMWS