Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 247)

ogłasza,

że przystąpiono do przygotowania dokumentu p.n. Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim. Opracowanie wyżej wymienionego dokumentu ma na celu stworzenie ram dla rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami w województwie śląskim.

Wszelkie informacje o planowanych pracach i ich harmonogramie są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Sportu. Na wskazanej stronie internetowej będą udostępniane informacje o postępie prac oraz kolejnych etapach konsultacji.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 12 maja 2021 r. pod adresem:

Departament Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
siedziba - ul. Reymonta 24, 40-041 Katowice
poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: 32/77 40 087
sport@slaskie.pl

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o przystąpieniu do prac nad Strategią Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim na stronie internetowej www.slaskie.pl

Załączniki
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych [PDF 287,6kB]
Etapy opracowania dokumentu [PDF 190,1kB]
Załącznik nr 1 do uchwały 1073/340/VI/2022 - aktualizacja harmonogram prac [PDF 189,4kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim
Uchwała w sprawie zmiany harmonogramu procedowania strategii sportu osób z niepełnosprawnościami