Stypendia Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji

Stypendia w dziedzinie edukacji

W latach 2002-2012 przyznano łącznie 490 stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży

Aktywne i wykształcone społeczeństwo jest jednym z podstawowych czynników rozwoju społecznego i gospodarczego województwa śląskiego w najbliższych latach. W świecie zaawansowanej technologii i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy ludzie wybitnie uzdolnieni intelektualnie są niezastąpionym zasobem swoich krajów i regionów.

Województwo Śląskie, kierując się intencją wspierania młodzieży szczególnie uzdolnionej, w roku 2002 ustanowiło udzielanie pomocy materialnej (w postaci stypendium), która pozwala na indywidualny rozwój ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań oraz stwarza możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach jak olimpiady, konkursy, turnieje itp.

Adresatami programu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium może być udzielone uczniowi/słuchaczowi, który uzyskał w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,8 i udokumentuje uzyskane znaczące osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego w co najmniej jednym z kryteriów:

  • w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym (laureaci i finaliści),
  • w pracy badawczo-naukowej lub publikacjach,
  • w dziedzinie artystycznej lub sportowej,
  • w prowadzeniu działalności społecznej (wolontariat),
  • we współpracy międzynarodowej.

W latach 2002-2012 przyznano łącznie 490 stypendiów na kwotę 1 011 235 zł.