Szkoły świadomego rodzicielstwa

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
W gmachu Sejmu Śląskiego podpisano umowy o dofinansowanie projektów na wsparcie szkół świadomego rodzicielstwa. Ich wartość opiewa na kwotę 2 311 511 zł.

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu udział wzięli wicemarszałek województwa śląskiego Dariusz Starzycki oraz członek zarządu województwa śląskiego Izabela Domogała, którzy z ramienia samorządu województwa podpisywali umowy.

Wicemarszałek Dariusz Starzycki zaznaczył podczas spotkania, że wsparcie dla rodzin jest bardzo ważne. Podkreślił także, że zarządowi województwa na sercu leży fachowa pomoc dla matek i dzieci oraz wsparcie w świadomym planowaniu rodziny.

Członek zarządu Izabela Domogała zaznaczyła, że podpisane umowy stanowią istotny element regionalnego programu zdrowotnego, który skierowany jest do mieszkańców województwa. Podkreśliła także, że podpisane umowy przyczynia się do rozwoju regionu pod kątem planowania i prowadzenia ciąży, ponieważ w ramach nich powstaną nowoczesne szkoły świadomego rodzicielstwa, prowadzone zgodnie z najnowszymi dokonaniami w dziedzinie opieki nad kobietą w ciąży.

W prowadzonych zajęciach będą mogą uczestniczyć kobiety spodziewające się dziecka wraz z osobami towarzyszącymi. Fachowy personel w kompleksowy i nowoczesny sposób będzie przygotowywał do porodu i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Dla wielu rodziców, szczególnie tych z grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jest to pierwsze i często jedyne źródło aktualnej, fachowej wiedzy, przekazanej przez profesjonalistów.  

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014- 2020 zaplanowano szereg działań m.in. o charakterze zdrowotnym. „Zdrowa Matka i Dziecko” to jeden z nich. Program obejmuje lata 2017-2020 i dotyczy poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym.

Program został opracowany w celu wdrożenia długofalowych i kompleksowych działań, mających na celu intensyfikację i wyrównanie dostępu do opieki nad matką i dzieckiem w województwie śląskim. Podjęcie działań edukacyjno-informacyjnych ułatwi kobietom prawidłowe postępowanie w trakcie przygotowań do ciąży, porodu i połogu, co przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz satysfakcji z macierzyństwa.

Do tej pory, w ramach dwóch edycji konkursu, wsparciem objęto ponad 21 tys. osób.

Dzięki podpisanym umowom z usług szkół świadomego rodzicielstwa mogą skorzystać kobiety z Powiatu Żywieckiego, Zawiercia, Myszkowa, Częstochowy, Katowic oraz Piekar Śląskich.

Warto zaznaczyć, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom województwa Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego od 30 maja do 17 lipca br. prowadzi nabór projektów na 3 edycję Szkół Świadomego Rodzicielstwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik