W kierunku sprawiedliwej transformacji

 graf. UMWS graf. UMWS
Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego nabiera kształtu

Zarząd Województwa przyjął pierwszą wersję Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego. W warsztatach dotyczących zapisów projektu dokumentu uczestniczyli radni Sejmiku Województwa Śląskiego.

To wstępna wersja dokumentu, który określi działania, jakie region zamierza podjąć na rzecz odpowiedzialnej i skutecznej przemiany społeczno-gospodarczej.

„Śląskie odchodzi powoli od górnictwa i przemysłu ciężkiego, które ukształtowały region w przeszłości. Zmierzamy w kierunku nowej gospodarki, opartej o nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie, które staną się inspiracją do dalszego rozwoju województwa w przyszłości. Mamy potencjał, by stać się liczącym regionem na gospodarczej mapie Europy, ale musimy mądrze zaprogramować ten proces, stąd potrzeba stworzenia Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, który weźmie pod uwagę każdy aspekt tego długofalowego procesu” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

W trakcie warsztatów sporo miejsca poświęcono omówieniu głównych założeń procesu transformacji regionu, w kontekście wsparcia i promocji przedsiębiorczości, ale także w kwestiach związanych ze zbilansowaną energetyką. Ważnym celem operacyjnym jest ponadto rewitalizacja terenów poprzemysłowych i wykorzystanie ich do celów gospodarczych.

Uczestnicy warsztatów podkreślali, że niezbędny jest atrakcyjny i efektywny system edukacji i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także kompleksowe wsparcie rynku pracy. Warto podkreślić, że w nowej perspektywie unijnej do regionu ma trafić ponad 4,4 mld euro, z czego 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego to ważny dokument strategiczny, który nie tylko określi ramy procesu transformacyjnego w regionie, ale również będzie stanowił podstawę wydatkowania środków europejskich z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz zapewni możliwość korzystania z innych, unijnych źródeł finansowania przemian zachodzących w regionach górniczych.

Warto przypomnieć, że punktem wyjścia do przygotowania Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji była uchwalona w październiku 2020 roku Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Zaprezentowana w strategii wizja rozwoju regionu wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, zorientowanego na tworzenie nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki, uwzględniającej kwestie neutralności klimatycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Pierwszy projekt Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego określa m.in.:

  • ocenę możliwych skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu;
  • potrzeby i cele (do 2030 roku) służące osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.;
  • rodzaje planowanych operacji w zakresie Sprawiedliwej Transformacji regionu.

Zdaniem marszałka Chełstowskiego transformacja regionu będzie sprawiedliwa, jeśli w jej planowaniu udział wezmą wszystkie zainteresowane strony. Projekt powstał w oparciu o opinie i propozycje zebrane podczas spotkań oraz konsultacji przeprowadzonych z udziałem przedstawicieli poszczególnych podregionów województwa oraz grup społecznych i zawodowych. Dalsze prace nad dokumentem są zaplanowane do 22 lipca 2021 roku, kiedy Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji zostanie przekazany do konsultacji z Komisją Europejską.

Więcej informacji związanych z planem można znaleźć na stronie: transformacja.slaskie.pl