Warsztaty subregionalne

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyły się warsztaty subregionalne dla obszaru Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii poświęcone aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

W spotkaniu z uczestnikami wziął udział marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Cykl warsztatów subregionalnych z przedstawicielami samorządów to 2 spotkania warsztatowe w subregionie centralnym w Katowicach (GZM i otoczenie), 1 warsztat w subregionie południowym w Bielsku-Białej, 1 warsztat w subregionie zachodnim w Rybniku oraz 1 warsztat w subregionie północnym w Częstochowie.

Podczas warsztatów przedstawiono m.in. najważniejsze wnioski wynikające z diagnozy społeczno-gospodarczej regionu oraz analizę dotychczasowego wdrażania Strategii. Przeprowadzono także dyskusję w celu określenia istotnych wyzwań i problemów dla subregionu oraz regionu.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do nowoprzyjętych oraz aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030). Proces aktualizacji Strategii jest również wynikiem ustosunkowania się do nowych polityk UE oraz odpowiedzią na zmiany zachodzące wewnątrz regionu związane przede wszystkim z utworzeniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i zmianą skali dotychczasowych wyzwań.