Współpraca międzynarodowa

 fot. Land NRW / Günther Ortmann fot. Land NRW / Günther Ortmann
Delegacja województwa śląskiego, na czele z marszałkiem Jakubem Chełstowskim i wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą, przebywa z roboczą wizytą w Nadrenii Północnej-Westfalii. Odbywa się wiele spotkań umacniających relacje pomiędzy naszymi krajami i regionami

Rozmawiano między innymi z pełnomocnikiem Landu ds. Polonii Thorstenem Klute. Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki, Innowacji, Digitalizacji i Energii dotyczyło przekształceń strukturalnych. Z premierem Nadrenii Północnej-Westfalii Arminem Laschetem poruszano zagadnienia dotyczące współpracy w zakresie transformacji regionów górniczych, dziedzictwa przemysłowego, żeglugi śródlądowej i zagospodarowania przestrzennego. Nasze województwo jako jedno z pierwszych regionów pilotażowych od początku jest aktywnie zaangażowane się w działania w ramach Platformy Regionów Górniczych. W marcu 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego powołał Zespół Regionalny dla inicjatywy regionów górniczych w województwie. Podczas spotkania marszałek Jakub Chełstowski zaznaczył, że aktualizowane są obecnie dokumenty strategiczne oraz trwają przygotowania do programowania nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Wyraził nadzieję, że dobre praktyki i doświadczenia Nadrenii Północnej-Westfalii będą inspiracją do jeszcze lepszego zaprogramowania wsparcia na rzecz transformacji społeczno-gospodarczej naszego regionu. Z kolei w Essen omawiano zmiany strukturalne w Zagłębiu Ruhry.

Warto przypomnieć, że Nadrenia Północna-Westfalia to jedyny region Republiki Federalnej Niemiec, z którym województwo śląskie posiada formalną współpracę. Umowa partnerska została podpisana 1 września 2000 r. w  Katowicach. Następnie 14 listopada 2008 r. podpisano Wspólne Oświadczenie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Nadrenią Północną-Westfalią (Republika Federalna Niemiec), które zostało przedłużone o kolejne 5 lat notą z 28 czerwca 2013 r. Umowa obowiązywała do 14 listopada 2018 r. Obecnie stosunki formalne wymagają podpisania nowej umowy, nad tekstem której trwają prace.

Do najważniejszych projektów bilateralnych realizowanych w ostatnim okresie należały:

 • konferencja nt. żeglugi śródlądowej w ramach Roku Odry – Rzeki Pozytywnej Energii,
 • konferencja nt. wykluczenia społecznego oraz Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, której pokłosiem jest współpraca organizacji pozarządowych i powstanie Regionalnego Forum Inkluzji Społecznej,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy komisją historyczną Niemieckiego Stowarzyszenia Hutników a przedstawicielami obiektów Szlaku Zabytków Techniki.

W historii dotychczasowych działań duże znaczenie miały również:

 • współpraca w zakresie dziedzictwa poprzemysłowego – wymiana doświadczeń w zakresie festiwali ExtraSchicht i Industriada, wpływ doświadczeń niemieckich na powstanie polskiego festiwalu, współpraca obiektów Szlaku Zabytków Techniki i Szlaku Kultury Przemysłowej NPW,
 • współpraca bilateralna w dziedzinie strategii i zagospodarowania przestrzennego.

Regionalny Trójkąt Weimarski

Województwo Śląskie, Nadrenia Północna-Westfalia oraz Hauts-de-France zawarły trójstronne porozumienie, które jest regularnie odnawiane i realizowane. Pierwsze Oświadczenie o współpracy podpisano 24 sierpnia 2001 r. w Düsseldorfie, następne 22 sierpnia 2014 r. w Lens, a obecnie obowiązujące podpisano w Lille 20 lipca 2018 r. Na podstawie umowy corocznie, naprzemiennie w każdym z regionów jest organizowany jeden z trzech projektów (szczyt młodzieży, projekt Kulturatrium oraz spotkania ekspertów w formie konferencji).

1. Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego
Projekt realizowany jest od 2001 r. W Szczycie bierze udział wybrana grupa młodzieży w wieku 17-23 lata, zainteresowana problematyką europejską, aktywna i zaangażowana w życie lokalnej społeczności. Ostatni Szczyt Młodzieży odbył się w lipcu 2018 r. w regionie Hauts-de-France.

2. Projekt kulturalny KULTURATRIUM
Trójstronne projekty artystyczne są realizowane od 2011 r. Gospodarzem Kulturatrium w 2018 r. było Województwo Śląskie. W ramach tej edycji projektu zaproszono do udziału troje artystów: Alexandrę Grein (NPW), Fabiena Marques'a (Hauts-de-France), Dominika Ritszela (Śląskie), działających w obszarze sztuk wizualnych: videoartu, fotografii, filmu.

3. Wymiana doświadczeń ekspertów
Dotychczas wymiana doświadczeń odbywała się głównie w dziedzinie dziedzictwa postindustrialnego. Spotkania mają miejsce od 2010 r. Obecnie projekt zostanie poszerzony również o inne dziedziny. Ostatnie spotkanie przedstawicieli Regionalnego Trójkąta Weimarskiego miało miejsce we  wrześniu 2018 r. w Düsseldorfie. Miało ono charakter spotkania eksperckiego i poświęcone było mobilności rowerowej. Dało możliwość poznania założeń polityki rowerowej Nadrenii Północnej-Westfalii i tworzenia tzw. szybkich tras rowerowych (velostrad) w tym regionie. Była to  też okazja do prezentacji pomysłu stworzenia transeuropejskiego szlaku rowerowego pod roboczą nazwą „Europejski rowerowy szlak zabytków techniki” i podsumowania przeprowadzonych już prac inwentaryzacyjnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Land NRW / Günther Ortmann fot. Land NRW / Günther Ortmann fot. Land NRW / Günther Ortmann fot. Land NRW / Günther Ortmann fot. Land NRW / Günther Ortmann Zdjęcie Zdjęcie 


tagi: