Wymiana doświadczeń sprzyja sprawiedliwej transformacji

 Rozmowy z Markiem Speichem. fot. Tomasz Żak / UMWS Rozmowy z Markiem Speichem. fot. Tomasz Żak / UMWS
Przez dwa dni, 27 i 28 stycznia, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach gościło uczestników międzynarodowej konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”, poświęconej Funduszowi na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

W ramach wydarzenia odbywały się tematyczne panele dyskusyjne - przedstawiciele regionów, z różnych części Europy rozmawiali o gospodarce, transformacji regionów, rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej oraz szansach związanych z nową perspektywą finansową UE.

Kongres był okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami regionów partnerskich. Z zastępcą dyrektora Gabinetu Premiera Walonii Amaury Caprasse i Delegat Generalną Walonii-Brukseli w Warszawie Laurence Capelle, marszałek województwa, Jakub Chełstowski rozmawiał o współpracy dwustronnej, koncentrując się na gospodarczej i społecznej transformacji regionów, gospodarki o obiegu zamkniętym, innowacji technologicznych, turystyki. W najbliższym czasie zostaną określone priorytety nowego programu wykonawczego, w ramach którego będą realizowane konkretne projekty. Także w temacie współpracy, marszałek Jakub Chełstowski spotkał się z Dyrektor Generalną ds. górnictwa, energii i transformacji Księstwa Asturii Marią Belarminą Diaz Aguado oraz Dyrektorem Generalnym ds. europejskich Javierem Vila Ferrero. Dyskutowano o dobrych rozwiązaniach dla regionów w kontekście czekającej nas transformacji.

„Skuteczności tych działań sprzyja wymiana wzajemnych doświadczeń”, akcentował marszałek Jakub Chełstowski, który o współpracy bilateralnej w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, rozmawiał również z Wiceministrem ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii Markiem Speichem.

Wiadomo już, że regiony będą wspierać się wzajemnie na arenie międzynarodowej, w szczególności na forum instytucji europejskich. Z deputowanym, pełnomocnikiem Kraju Morawsko-Śląskiego ds. Programu RESTART i transformacji regionów węglowych, Zdenkiem Karaskiem rozmawiał wicemarszałek Wojciech Kałuża. Przedmiotem spotkania było podpisanie nowej umowy partnerskiej między regionami, rozszerzenie współpracy o nowe dziedziny, w szczególności żeglugę śródlądową, politykę społeczną, ale przede wszystkim o współpracę w ramach platformy węglowej.

„Województwo Śląskie jest największym regionem górniczym w Unii Europejskiej zamieszkałym przez 4,5 mln osób i aby nie pozostać w tyle za „zieloną zmianą”, musi szybko przekształcić swoją gospodarkę w nowy poziom innowacyjności i gospodarki opartej na integracji społecznej. Nie mam wątpliwości, że zakończona konferencja będzie ku temu kolejnym krokiem. Wnioski i konkluzje pomogą nam w realizowaniu zadań wynikających z idei Sprawiedliwej Transformacji” – mówił marszałek Jakub Chełstowski podsumowując spotkania i prelekcje w ramach międzynarodowej konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie z Amaury Caprasse i Laurence Capelle. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Spotkanie z Marią Belarminą Diaz Aguado oraz Javierem Vila Ferrero. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Spotkanie z Marią Belarminą Diaz Aguado oraz Javierem Vila Ferrero. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rozmowa z Andrzejem Sadosiem - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, Stały Przedstawiciel RP przy UE. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rozmowy z Zdenkiem Karaskiem. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rozmowy z Zdenkiem Karaskiem. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Rozmowy z Markiem Speichem. fot. Tomasz Żak / UMWS Rozmowy z Markiem Speichem. fot. Tomasz Żak / UMWS Rozmowy z Markiem Speichem. fot. Tomasz Żak / UMWS Rozmowy z Markiem Speichem. fot. Tomasz Żak / UMWS Rozmowy z Markiem Speichem. fot. Tomasz Żak / UMWS Rozmowy z Markiem Speichem. fot. Tomasz Żak / UMWS Rozmowy z Markiem Speichem. fot. Tomasz Żak / UMWS