Zakończono projekt stypendialny „Śląskie. Inwestujemy w talenty”

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Ponad 600 uczniów zainwestowało unijne wsparcie w rozwój swojej wiedzy i umiejętności

Celem projektu było wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, przyrodniczych oraz języków obcych. Ze stypendiów mogli skorzystać uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane były czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

Otrzymana pomoc finansowa pozwoliła na rozwój pasji i zainteresowań stypendystów, na pogłębienie ich wiedzy, opłacenie dodatkowych zajęć i korepetycji, często również na doskonalenie znajomości języków obcych poprzez wyjazdy na zagraniczne obozy językowe i edukacyjne.Wielu uczniów miało możliwość doposażenia miejsca domowej nauki, zakupu sprzętu komputerowego, materiałów potrzebnych do nauki, pokrycia kosztów uczestnictwa w turniejach i olimpiadach.

Każdy stypendysta w czasie pobierania stypendium podlegał opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego. Jej celem było przede wszystkim wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. Opiekunowi dydaktycznemu za właściwe wykonywanie swoich obowiązków przysługiwało wynagrodzenie w wysokości maksymalnie 1 tys. zł. Opieka dydaktyczna mogła być sprawowana nad nie więcej niż siedmioma stypendystami.

Aby otrzymać stypendium konieczne było spełnienie kilku kryteriów: zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego, osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego, uzyskanie wysokiej średniej ocen na zakończenie poprzedniego roku szkolnego i niepobieranie innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych o łącznej wartości przekraczającej kwotę 1180 zł w skali roku szkolnego. Uczniowie mogli zwiększyć swoje szanse na otrzymanie stypendium, jeśli byli laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów co najmniej II stopnia oraz konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Kryteriami dodatkowo punktowanymi były także: posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100 proc. z języka obcego nowożytnego.

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego.

Na rok szkolny 2018/2019 zaplanowano kolejną edycję projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty”.