Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej

 fot. Lukas / pexels.com fot. Lukas / pexels.com
Konkurs dotyczący prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie śląskim w latach 2021-2023.

Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2021 r.

Zgodnie z art. 183 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 stycznia 2012 r. do możliwych zadań własnych samorządu województwa należy m.in. prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. W ramach konkursu wyłoniony zostanie podmiot prowadzący interwencyjny ośrodek preadopcyjny przeznaczony dla maksymalnej liczby 15 dzieci w wieku do pierwszego roku życia. Zlecenie tego rodzaju zadania odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje o zasadach ogłoszonego konkursu można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

 

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 1294/237/VI/2021