Zarząd Województwa z wotum zaufania i absolutorium

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Najważniejszym punktem XXXIV sesji Sejmiku była dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania oraz udzieleniem absolutorium dla władz województwa. Sejmik w obu przypadkach opowiedział się po stronie Zarządu

W sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi 26 radnych zagłosowało „za”, 15 wstrzymało się od głosu, a 1 radny był „przeciw”.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2020 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

Głosowanie poprzedziło wystąpienie marszałka województwa śląskiego, który zaprezentował najważniejsze dane finansowe. Ostatecznie za udzieleniem absolutorium Zarządowi Województwa zagłosowało 27 radnych, 1 był „przeciw”, a 16 pozostałych wstrzymało się od głosu.

„Naszą skuteczną pracę dla mieszkańców regionu potwierdzają liczby. Mimo wszystkich trudności związanych z walką z pandemią wykonaliśmy budżet na poziomie 94,3 proc. To najlepsze wykonanie w historii Województwa Śląskiego. Dziękuję za współdziałanie Zarządowi Województwa, radnym Sejmiku Województwa, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych. Wspólnie działamy na rzecz rozwoju regionu” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Warto przypomnieć, jak wyglądał budżet za 2020 rok. Dochody w uchwale budżetowej oszacowano na kwotę 1 mld 829 mln zł, a wydatki uchwalono w wysokości ponad 1 mld 954 mln zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano na pokrycie potrzeb wydatkowych 243 mln zł przychodów. Uchwałami Sejmiku zwiększono przychody budżetu o prawie 50 mln zł wolnych środków z roku 2019 oraz zmniejszono plan kredytów do zaciągnięcia o ponad 21 mln zł.

Tradycyjnie najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań z zakresu transportu i łączności. W 2020 roku udział wydatków w tym dziale wzrósł o 4,2 proc. w stosunku do 2019 roku, a wydatki na drogi wojewódzkie stanowiły prawie 74 proc. wszystkich wydatków na komunikację. Na przewozy regionalne przeznaczono 23 proc. wydatków w dziale. Spadł udział wydatków na administrację z 12,6 proc. do 10 proc. W zakresie transportu i łączności województwo śląskie wróciło z szóstego miejsca na drugie w skali kraju z kwotą 858 mln zł. Z przedstawionej analizy wydatków poszczególnych województw wynika, że śląskie wypada dobrze w odniesieniu do pozostałych regionów.

Marszałek Województwa podkreślał, że chociaż uchwała budżetowa na 2020 rok zakładała zaciągnięcie aż 197 mln zł kredytu (a tym samym wzrost zadłużenia województwa), nie było takiej potrzeby. Zaciągnięto kredyt w wysokości 88,5 mln zł, płacąc za realizację zadań dochodami własnymi.

W trakcie czerwcowej sesji radni przyjęli także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030, zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu w formie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku i udzielili pomocy finansowej dla gmin województwa na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych.

Sejmik podjął też uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej w formie dotacji celowej na kwotę 2 mln zł, przyjęcia Programu przeciwdziałania uzależnieniom w województwie oraz oceny zasobów pomocy społecznej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Filmy
Zobacz również