„Zdrowy urzędnik”

 Loga programu Loga programu

Nazwa projektu: „Zdrowy urzędnik”

Celem projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poprzez poprawę ergonomii stanowiska pracy i działania edukacyjno – informacyjne. Osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do ograniczenia absencji chorobowej pracowników, a tym samym ograniczenia wyłączenia osób z rynku pracy z powodów zdrowotnych, jak również do polepszenia jakości życia w regionie. Działania na rzecz zmniejszenia ryzyka chorób zawodowych i działania na rzecz pracowników pracujących w warunkach zagrażających zdrowiu wpisują się wprost w cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego RPO WSL 2014-2020.

Główne działania projektu:

W ramach projektu "Zdrowy urzędnik" zaplanowano działania polegające na eliminowaniu zdrowotnych czynników ryzyka poprzez doposażenie stanowisk pracy polepszając ich ergonomię oraz organizację działań edukacyjno-informacyjnych zwiększających świadomość pracowników na temat ergonomii pracy oraz wzmacniających i podnoszących ich wiedzę w tym obszarze (szkolenia/warsztaty). Projekt jest realizowany od 1.02.2019 r. do 31.03.2021 r. Wsparciem zostanie objętych min. 600 osób, w tym 90 w wieku 50 lat i więcej, tj. ok. 50% osób w wieku aktywności zawodowej będących pracownikami UMWSL, zatrudnionymi na co najmniej 0,5 etatu na stanowiskach administracyjno-biurowych i fizycznych we wszystkich siedzibach Urzędu: Częstochowie, Katowicach, Bielsku Białej. Zmniejszając zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy, projekt przyczyni się bezpośrednio do wydłużenia czasu pozostania pracowników Urzędu w zatrudnieniu, w szczególności osób w wieku 50 lat i więcej.

Okres realizacji projektu: 1.02.2019 r. – 31.03.2021 r.

Całkowita wartość: 1 750 497,00 zł

w tym:

  • środki Unii Europejskiej: 1 487 922,45 zł
  • środki budżetu państwa: 52 514,91 zł
Załączniki
Plakat projetu [PDF 7,4MB]