ZPORR 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Ponad 1000 realizowanych projektów, ponad miliard złotych wypłaconych środków


Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) był jednym z siedmiu programów służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 - 2006. Jego specyfika polegała na tym, iż był zarządzany na poziomie krajowym natomiast wiele elementów związanych z jego wdrażaniem odbywało się na poziomie regionów.

ZPORR był jedynym programem operacyjnym finansowanym z dwóch funduszy strukturalnych. I i III priorytet tego programu były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. II priorytet był w całości współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem strategicznym ZPORR było tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywało się poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań ZPORR:

Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
1.2 Infrastruktura ochrony środowiska
1.3 Regionalna infrastruktura społeczna
1.4 Rozwój turystyki i kultury
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi
2.5 Promocja przedsiębiorczości
2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

Priorytet 3. Rozwój lokalny

3.1. Obszary wiejskie
3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
3.4. Mikroprzedsiębiorstwa
3.5. Lokalna infrastruktura społeczna

W latach 2004-2006, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wsparcie w naszym województwie otrzymało ponad 1000 projektów. Najwięcej z nich dotyczy przedsięwzięć szkoleniowo - doradczych (307), oraz infrastrukturalnych (287), przedsiębiorcy skorzystali przy realizacji ok. 300 przedsięwzięć. To imponujące liczby jak na tak krótki okres, w którym mogliśmy korzystać z funduszy europejskich dostępnych w latach 2004-2006.

Jednostki odpowiedzialne za wdrazanie:

 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - odpowiadało za przyjmowanie wniosków z działania 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - odpowiadał za przyjmowanie wniosków, a także udzielanie informacji na temat działań w ramach Priorytetu I (poza działaniem 1.6.) Priorytetu II (poza działaniami 2.1., 2.3., 2.4., 2.5.) oraz Priorytetu III (poza działaniem 3.4)
 • Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - odpowiadał za przyjmowanie wniosków, a także udzielanie informacji na temat działania 2.1, działania 2.3 oraz działania 2.4.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - odpowiadał za przyjmowanie wniosków, a także udzielanie informacji na temat działań 2.5 oraz 3.4
 • Urząd Wojewódzki - przygotowywał umowy o dofinansowanie projektów, a następnie monitorował realizację projektów i rozliczał projekty

Kto składał wnioski o dofinansowanie:

 • jednostki samorządu terytorialnego
 • podmioty reprezentujące zakłady lecznictwa zamkniętego i otwartego
 • fundacje szkoły wyższe
 • podmioty reprezentujące kościoły i związki wyznaniowe
 • instytucje kultury
 • jednostki organizacyjne jst lub jednostek działających na rzecz jst.
 • Inne jednostki (w tym policja, straż pożarna, Śl. Urząd woj., ośrodki młodzieżowe szkolne, wychowawcze, kluby sportowe)

Do dofinansowania wybrano 287 projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez samorząd województwa.
W tym:

114 jednostek samorządu terytorialnego uzyskało dofinansowanie na 195 projektów, a 90 pozostałych beneficjentów (bez jst): uzyskało dofinansowanie na 92 projekty, w tym:

 • 54 podmioty reprezentujące zakłady lecznictwa zamkniętego i otwartego - 55 projektów,
 • 3 fundacje na 3 projekty,
 • 10 szkół wyższych na 11 projektów,
 • 7 jednostek organizacyjnych jst lub jednostek działających na rzecz jst na 7 projektów,
 • 5 podmiotów reprezentujących kościoły i związki wyznaniowe na 5 projektów,
 • 5 instytucji kultury na 5 projektów,
 • Innych 6 podmiotów (Śląski Urząd Woj., straż pożarna, policja, instytut działający w zakresie ochrony środowiska) na 6 projektów.

Stypendia

W sposób szczególny należy oszacować projekty z zakresu Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Działanie było wdrażane przez Samorząd Województwa, a jego celem było podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją.

Stypendium dla studenta wynosiło max. 350 zł miesięcznie

Stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej wynosiło max. 250 zł miesięcznie.

Zarząd Województwa zaakceptował listy rankingowe zawierające łącznie 140 wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa. Osoby uprawnione z terenu tych gmin, które złożyły w odpowiednim czasie wymagane dokumenty otrzymały stypendium. Takich osób było na terenie całego województwa ponad 57 tys. Z tego ponad 35,8 tys. uczniów i 21,2 tys. studentów

Województwo śląskie jako wnioskodawca wystąpiło z 7 projektami, z czego 6 zostało zrealizowanych.
Są to:

Działanie: 1.1.1: Remont drogi wojewódzkiej nr 789 na odcinku Sośnica - Gniazdów
Kwota wnioskowana do dofinansowania: 24 970 218,94 PLN

Działanie: 1.1.1 Przebudowa skrzyżowania DW 928 z drogami powiatowymi w miejscowości Kobiór
Kwota wnioskowana do dofinansowania: 1 166 346,84 PLN

Działanie: 1.1.1 Budowa DTŚ Zachód odcinek R1, R2 w Rudzie Śląskiej.
Kwota wnioskowana: 59 740 000,00 PLN

Działanie: 1.5 SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim
Kwota wnioskowana: 19 848 300,00 PLN

Działanie: 2.6 Stworzenie Regionalnego monitoringu innowacji w Województwie Śląskim "INNOBSERVATOR SILESIA I"
Kwota wnioskowana: 791 600,00

Działanie: 2.2. Program stypendialny dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
Kwota wnioskowana: 35 510,00

Podział dofinansowanych projektów infrastrukturalnych, ze względu na obszar interwencji:

 • Infrastruktura drogowa: 74 projekty
 • Edukacja: 18 projektów
 • Turystyka: 17 projektów
 • Infrastruktura wod-kan: 17 projektów
 • Infrastruktura wod. (projekty związane tylko z infrastrukturą wodną) : 6 projektów
 • Infrastruktura kanalizacyjna (projekty związane tylko z infrastrukturą kanalizacyjną) : 15 projektów
 • Infrastruktura kultury: 10 projektów
 • Rewitalizacja: 9 projektów
 • Społeczeństwo informacyjne: 7 projektów
 • Infrastruktura społeczna: 6 projektów
 • Przedsiębiorczość : 4 projekty
 • Zdrowie: 4 projekty
 • Inne projekty : 8 ( m.in.gospodarka odpadami -1, w jednym projekcie infrastruktura drogowa i infrastruktura wod., -1, infrastruktura sportowa -2, infrastruktura transportowa, infrastruktura wod. - kanalizacyjna -1, termomodernizacja -1 , wymiana sieci cieplnej: 2)

Aktywność beneficjentów w ramach pozostałych działań zporr, wdrażanych województwie śląskim przez garr oraz wup:

Działanie 2.5.
Złożono 84 projekty, umowy dofinansowania otrzymały 33 projekty,

Działanie 3.4.
Złożono 888 projektów umowy o dofinansowanie podpisano na realizację 339 projektów (z czego 38 umów uległo rozwiązaniu), ostatecznie pozostało 287 umów.

Działanie 2.6.
Podpisano 23 umowy o dofinansowanie.

Działanie 2.5
Podpisano 33 umowy o dofinansowanie.

Załączniki
Podsumowanie ZPORR

Linki do stron zewnętrznych
Strona intenetowa ZPORR Województwa Śląskiego