Finansowanie infrastruktury drogowej w roku 2005

Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie ustalenia procedury współfinansowania infrastruktury drogowej dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego w 2005 roku przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty
Dokument opisuje zasady i tryb postępowania przy prowadzeniu inwestycji i remontów w oparciu o współfinansowanie takich przedsięwzięć przez samorzady terytorialne. Dokument zawiera też załączniki:
  • Wniosek o ujęcie zadania w planie inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w 2005 roku
  • Protokół weryfikacji wniosku dotyczący ustalenia istotnych warunków umownych współfinansowania infrastruktury drogowej (WID) dla danego zadania inwestycyjnego. Sprawa opisana poniżej podlega rozpatrzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późniejszymi zmianami/, w związku z art. 2a ust.2 oraz art. 19 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tj. Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086/. Niektóre jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), a w bieżącym roku również podmioty gospodarcze i osoby fizyczne deklarują chęć współpracy w zakresie realizacji zadań na drogach wojewódzkich, czyli zadań będących w kompetencji finansowej Województwa. Współpraca ta polega przede wszystkim na wniesieniu wkładu finansowego w realizację wybranego przedsięwzięcia drogowego, a niekiedy też na podjęciu się funkcji prowadzącego zadanie. Uchwałą nr 719/102/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9.12.03 r. została przyjęta Procedura współfinansowania infrastruktury drogowej dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty na 2004 rok. W wyniku jej wdrożenia zawarte zostały w bieżącym roku porozumienia o wspólnej realizacji niektórych zadań na drogach wojewódzkich. Zarówno proces przygotowań do zawarcia tych porozumień jak i ich realizacja dały nowe doświadczenia, w wyniku których opracowano skorygowane założenia do tej procedury z zamiarem ich wdrożenia w roku 2005. Zmiana polega w szczególności na doprecyzowaniu wniosku o współfinansowanie oraz na wprowadzeniu etapu weryfikacji i negocjacji z gminą/powiatem przez zespół złożony z pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu tutejszego Urzędu i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach celem sformułowania zapisów istotnych do późniejszego zawarcia porozumienia. W związku ze wzrostem ilości zadań, dla których deklarowana jest pomoc finansowa spoza budżetu województwa wskazane jest wprowadzenie znowelizowanej procedury na rok 2005 i rozpoczęcie procesu weryfikacji wniosków jeszcze w bieżącym roku. Uchwałę w tej sprawie, opis procedury, wzór wniosku i wzór protokołu weryfikacji wniosku przedkłada się w załączeniu.
  • Linki do stron zewnętrznych
    Treść uchwały oraz wzory formularzy