Owca Plus na lata 2010 – 2014 - konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu programu wojewódzkiego pn. Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014.

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz.712) projekty programów podlegają konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Uchwałą Nr 3451/334/III/2009 z dnia 22.12.2009 roku Zarząd Województwa Śląskiego skierował projekt Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014 do konsultacji społecznych.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że w dniach 30 grudnia 2009 – 2 lutego 2010 roku jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z projektem Programu oraz przekazać uwagi i wnioski na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Terenów Wiejskich
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.
Wszystkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone oraz zgodnie ze sposobem odniesienia się do nich, zostaną wykorzystane przy opracowaniu programu wojewódzkiego pn. Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014.

Załączniki
Uwagi Zarządu Województwa Śląskiego
Załącznik do sprawozdania
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych
Proponowane obszary wypasu (załączniki 1 – 9)
Projekt Programu Owca Plus 2010-2014
Projekt Programu Owca Plus 2010-2014