Poprzednie etapy konsultacji

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach przygotowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020" przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/47/1/2010 w dniu 17 lutego 2010 roku.

Informacje o procesie aktualizacji, w tym Zasady, tryb i harmonogram opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020" oraz Formularz zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.slaskie.pl w zakładce plany rozwoju. Z dokumentami tymi można się zapoznać również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 482) pod poniżej wskazanym adresem, na który można przesyłać (w terminie do 20 maja 2012) uwagi i wnioski:

 Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

bądź na adres elektroniczny:

strategia@slaskie.pl

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego. 

Proces konsultacji społecznych prowadzony jest w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie udziału społeczeństwa w opracowywaniu aktualizacji dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Aktualny etap konsultacji zakończono

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Obowiązujący dokument Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”