Wizyta premiera Nadrenii Północnej – Westfalii

dr Jürgen Rüttgers przebywał w Katowicach
W Katowicach przebywał premier Nadrenii Północnej – Westfalii dr Jürgen Rüttgers, który przewodniczy delegacji niemieckiego regionu, z którym Województwo Śląskie współpracuje na mocy podpisanego 1 września 2000 porozumienia o współpracy i rozwoju przyjacielskich stosunków. Premierowi towarzyszyli m.in.: Michael Breuer – minister Federacji i Spraw Europejskich, Klaus Weßler – radca ministerialny oraz Karl Lamers – doradca premiera i wieloletni deputowany, rzecznik frakcji CDU/CSU w Bundestagu.Gospodarzem spotkania był marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. W rozmowach uczestniczyli m.in. członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz oraz prezydent Katowic Piotr Uszok. W minionych latach premier Rüttgers kilkakrotnie odwiedził Katowice. Ostatnio, w maju 2003 jako przewodniczący Klubu CDU Landu Północnej Nadrenii – Westfalii był gościem marszałka województwa Michała Czarskiego w okresie przygotowań do unijnego referendum w Polsce. Po wygraniu krajowych wyborów, w czerwcu br. CDU po 39 latach przejęła władzę w NPW a Jürgen Rüttgers został premierem rządu tego zaprzyjaźnionego z naszym województwem landu. "Skończyła się epoka wielkich inwestycji i dużych subwencji, które zabijają indywidualną przedsiębiorczość i pielęgnują w społecznej mentalności postawy roszczeniowe w stosunku do władz i pracodawców" – mówił dr Rüttgers podczas spotkania z marszałkiem Czarskim 2 lata temu. Teraz nowy rząd NPW wciela te założenia w życie dysponując mandatem zaufania większości mieszkańców landu, którzy o koniecznych posunięciach oszczędnościowych byli informowani podczas kampanii wyborczej nowego premiera. Wczoraj Jürgen Rüttgers poinformował o podjętej dzień wcześniej decyzji o zamknięciu kolejnych kopalń węgla w Zagłębiu Ruhry. Rozpatrywane jest wprowadzenie odpłatności za studia oraz ograniczenie wielu świadczeń socjalnych. W NPW są miasta gdzie poziom bezrobocia sięgnął 20%. "Nie może być tak jak dotąd. Musimy to zmienić, nawet za wysoką cenę społecznych wyrzeczeń" – komentował premier odnosząc się do sięgającego 110 mld euro zadłużenia swojego landu oraz ciążących na niemieckiej gospodarce zbyt wysokich kosztów pracy. Obaj rozmówcy zgodzili się, iż w obecnych realiach siłą napędową gospodarki jest sektor MŚP. Dzięki wsparciu, jakiego władze NPW udzielają małym i średnim przedsiębiorstwom oraz rozwojowi sektora usług i edukacji (instytuty, uczelnie) nastąpiły istotne zmiany w strukturze zatrudnienia. Obecnie w Zagłębiu Ruhry - niegdyś najbardziej zindustrializowanym regionie Niemiec – w przemyśle pracuje już tylko 22 % ogółu zatrudnionych. Marszałek Michał Czarski przypomniał, że Niemcy to najważniejszy partner gospodarczy Polski a ten fakt znajduje od lat wyraźne odzwierciedlenie w naszym województwie. Marszałek przedstawił sytuację gospodarczą regionu zwracając uwagę na przemiany, które zachodzą na rynku pracy. Maleje zatrudnienie w przemyśle a rośnie w sektorze usług. Wprawdzie udało się zahamować wzrost bezrobocia ale niedostatek nowych miejsc pracy oraz pionowa i zcentralizowana struktura zarządzania polską gospodarką nie ułatwiają procesu restrukturyzacji przemysłu także w naszym regionie. Marszałek Czarski złożył stronie niemieckiej propozycje dotyczące współpracy przy realizacji dwóch projektów. W listopadzie br. rozstrzygnięty zostanie konkurs koncepcyjny dotyczący budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego na terenach po zlikwidowanej Kopalni Katowice. Uwzględniając doświadczenie oraz dokonania urbanistów i architektów z NPW, jesteśmy zainteresowani pozyskaniem eksperckiej opinii oraz konsultacji dotyczącej projektu, który zostanie wybrany w procedurze konkursowej. Z niemieckich doświadczeń chcielibyśmy także skorzystać projektując modernizację i rozbudowę Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. "Jesteśmy zaszczyceni tymi konkretnymi propozycjami współpracy i deklarujemy pomoc naszych ekspertów w realizacji obu projektów" – powiedział minister Michael Breuer. Z kolei premier Jürgen Rüttgers zgłosił propozycję nawiązania współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Bochum a Uniwersytetem Śląskim z zamiarem uruchomienia nowego polsko-niemieckiego kierunku studiów podyplomowych. W roku 2012 Essen ma się stać „Kulturalną Stolicą Europy”. Rząd NPW chciałby włączyć do tego przedsięwzięcia zaprzyjaźnione regiony europejskie i zaprezentować ich ofertę oraz dorobek. "Nasze kontakty kulturalne od lat uchodzą za modelowe" – stwierdził marszałek Czarski. W związku z trwającym w Niemczech Rokiem Polskim, wymiana kulturalna pomiędzy NPW a województwem śląskim w minionych miesiącach nabrała jeszcze większego tempa. Marszałek Czarski wspomniał także o możliwości poszerzenia współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego poprzez zainicjowanie przez nasze regiony wraz z regionem Nord - Pas de Calais wspólnego, precedensowego projektu z jednym z regionów na Ukrainie. Województwo Śląskie utrzymuje partnerskie kontakty z Donbasem i Lwowem. Goście z Niemiec z zainteresowaniem podchwycili ten pomysł wskazując na możliwość pozyskania środków na jego realizację z funduszy UE. Dzisiaj premier Jürgen Rüttgers odwiedził muzeum w Oświęcimiu. W Domu Dialogu i Modlitwy niemiecka delegacja spotkała się z młodzieżą, która niedawno powróciła ze spotkania z papieżem Benedyktem XVI podczas Światowego Szczytu Młodzieży w Kolonii. Polscy licealiści podzielili się wrażeniami z tego wydarzenia i zaprezentowali krótki program artystyczny. Po południu Jürgen Rüttgers spotka się w Warszawie z premierem RP Markiem Belką.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Premier Jürgen Rüttgers i marszałek Michał Czarski rozmawiali o rozwoju współpracy między regionami  Podczas rozmów dyskutowano o realizacji wspólnych projektów  dr Jürgen Rüttgers wpisał się do księgi pamiątkowej