Diagnozy, ekspertyzy i badania

Wykaz diagnoz, ekspertyz i badań sporządzonych w ramach opracowywania strategii

  1. „Raport z badania ilościowego CATI. Badanie mieszkańców i przedsiębiorców z obszarów wiejskich województwa śląskiego”, MARKET RESEARCH WORLD ul. Dzierżona 13, 44-100 Gliwice
  2. „Diagnoza uwarunkowań środowiskowych wraz z opracowaniem problemowym w zakresie wyznaczenia na terenach wiejskich województwa śląskiego obszarów o ekstensywnej gospodarce rolnej charakterystycznej dla obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych”, CENTRUM DZIEDZICTWA PRZYRODY GÓRNEGO ŚLĄSKA, Renata Bula, Michał Romańczyk, Krzysztof Sokół, Agnieszka Wrońska
  3. „Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich w województwie śląskim”, prof. zw. dr hab. Krystian Heffner, dr Piotr Gibas
  4. „Kierunki presji inwestycyjnej na tereny rolnicze Województwa Śląskiego w perspektywie 2030 roku”, dr inż. arch. Tadeusz Kmieć
  5. „STUDIUM INNOWACYJNE - Zestaw pomysłów na rozwój gmin wiejskich w województwie śląskim”, Paweł Makowski
  6. „Aktywność i efektywność w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na obszarach wiejskich województwa śląskiego”, dr inż. arch. Tadeusz Kmieć
Załączniki