Konsultacje społeczne projektu "Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego — aktualizacja 2016" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Termin składnia uwag i wniosków w dniach od 2 do 23 września 2016

W dniu 23 sierpnia 2016 r. uchwałą nr 1742/133/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt aktualizacji Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i skierował go do konsultacji społecznych.

Dokument ten stanowi aktualizację Programu przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego z dnia 16 stycznia 2006 r. nr II/43/I/2006. Aktualizacja Programu wynika z następujących przesłanek:

 • uwzględnienie zmian prawnych, przede wszystkim tych związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego części zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w planach i programach dotyczących gospodarki wodnej;
 • zaktualizowanie zestawienia obiektów wymienionych w Programie, polegające na usunięciu obiektów już zrealizowanych lub tych, co do których podjęto decyzję o zaniechaniu realizacji, jak również na dodaniu nowych obiektów, zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne;
 • uwzględnienie w Programie proekologicznych form retencjonowania wody, zwłaszcza retencji nietechnicznej, a także retencji wody na obszarach zurbanizowanych oraz projektów związanych z upowszechnianiem wiedzy o potrzebach, sposobach i celach różnych form retencjonowania wód.

Celem głównym, przyjętym w aktualizacji Programu, jest poprawa stosunków wodnych na terenie województwa śląskiego poprzez działania na rzecz zwiększenia retencyjności zlewni. Kierunkami działań są:

 1. Zwiększanie dyspozycyjnych zasobów wodnych poprzez budowę, rozbudowę, modernizację lub remonty zbiorników wodnych oraz innych urządzeń wodnych, w tym urządzeń melioracji
 2. Zwiększanie zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa poprzez budowę lub modernizację systemów melioracji wodnych, w tym melioracji wodnych szczegółowych
 3. Poprawianie retencyjności zlewni poprzez tworzenie właściwych warunków wodnych dla rozwoju siedlisk zależnych od wód (obszarów podmokłych), ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk o dużych walorach przyrodniczych
 4. Zwiększanie retencyjności zlewni poprzez działania na rzecz retencji nietechnicznej, w tym kształtowanie krajobrazu, zwiększanie lesistości, zakładanie stref buforowych oraz fitomelioracje
 5. Spowalnianie spływów powierzchniowych w miastach poprzez rozwój systemów retencjonowania wód opadowych
 6. Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie proekologicznych form małej retencji, w szczególności wydawanie fachowej literatury, konferencje i szkolenia, a także szerokie propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie

Administratorem Programu jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach — samorządowa jednostka wojewódzka, wykonująca w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego niektóre zadania z zakresu gospodarki wodnej.

Konsultacje społeczne

Zgodnie z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Program małej retencji, jako program w dziedzinie gospodarki wodnej, wyznaczający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podlega obowiązkowi przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ocena ta jest wymagana również w przypadku zmian, w tym aktualizacji Programu. Zgodnie z art. 30 oraz art. 54 ust. 2 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy zapewnić udział społeczeństwa w tej ocenie. Uwagi i wnioski, złożone w ramach tej oceny, będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa Śląskiego przed ostatecznym przyjęciem Programu.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z projektem aktualizacji Programu małej retencji oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz złożenia uwag i wniosków do tych dokumentów.

Projekty dokumentów, zapisane jako pliki w formacie PDF, można pobrać za pomocą poniższych łączy, można też zapoznać się z nimi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (Wydział Terenów Wiejskich, ul. Dąbrowskiego 23, pok. 547 lub 548, tel. 032 7740 547 lub 032 7740 502, w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00) lub w siedzibie administratora Programu — Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, ul. Sokolska 65 (tel. 728 430 997, w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00).

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 2 września 2016r.do dnia 23.09.2016r. w następujący sposób:

 • pisemnie, kierując je na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach;
 • elektronicznie, kierując je na adres tereny.wiejskie@slaskie.pl lub pmr@szmiuw.pl

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Załączniki
Formularz zgłaszania uwag
Uzgodnienie RZGW we Wrocławiu
Uzgodnienie RZGW w Warszawie
Uzgodnienie RZGW w Poznaniu
Uzgodnienie RZGW w Krakowie
Uzgodnienie RZGW w Gliwicach
Opinia PWIS w Katowicach
Opinia RDOŚ w Katowicach
Zał. nr 5 do Prognozy oddziaływania na środowisko
zał. nr 2 do Prognozy oddziaływania na środowisko