Powstaje program modernizacji WPKiW

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego i Zespołu Zadaniowego przedstawiono założenia programu modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka
Przy pracach nad dokumentem kierowano się wynikami ankiety udostępnionej na stronie internetrowej Urzędu Marszałkowskiego oraz propozycjami ze strony samorządów lokalnych, ekspertów i organizacji pozarządowych. Odpowiedzi na ankietę wykazały, że dla większości spośród ok. 600 osób, które wypowiedziały się o przyszłości parku, jest on atrakcyjnym terenem rekreacyjno- rozrywkowym. Wymaga jednak znacznych inwestycji na obszarach najchętniej odwiedzanych. Należą do nich w sezonie letnim miejsca spacerowe, ZOO, tereny i urządzenia do aktywnej rekreacji, a także kolejka linową ELKA. W powstającym dokumencie przyjmuje się, że najważniejsze przy modernizacji parku jest przestrzeganie podstawowych kryteriów. Określają one park jako jeden wspólny teren wymagający ochrony. Powinien być on zarządzany w całości przez jeden podmiot. Na jego obszarze będą lokalizowane te inwestycje, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności obiektu. Maksymalnie powinien zostać ograniczony ruch samochodowy. Bardzo ważne dla rozwoju parku jest pełniejsze jego włączenie w sieć powiązań przestrzeni publicznej o charakterze regionalnym. Zostanie otwarte pole współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz fundacjami zainteresowanymi wsparciem rozwoju parku. Prace nad programem modernizacji parku zostaną zakończone na przełomie maja i czerwca b.r.